Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 3/2014 (29)
Polityka rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA
(The policy of the government of the republic of Poland in relation to the privatization of Stocznia Gdynia SA)

Authors: Małgorzata Kamola-Cieślik
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: state-owned enterprises privatization policy, shipyard industry, Stocznia Gdynia SA, Polish government, European Commission, strategic investor
Data publikacji całości:2014
Page range:14 (17-30)

Abstract

Mimo że przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych były elementem transformacji systemowej w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku,poszczególne rządy do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie podjęły działań w celu prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Było to związane z brakiem wypracowanejprzez poszczególne rządy jednolitej koncepcji prywatyzacji tego przedsiębiorstwa. Dopiero w 2005 roku na polecenie Komisji Europejskiej rząd polski opracował strategię dlasektora stoczniowego na lata 2006–2010. Od tego momentu działania polskiego rządu na rzecz prywatyzacji Stoczni Gdynia SA nabrały dynamiki. Celem niniejszego artykułujest zaprezentowanie działań rządu Donalda Tuska, Sejmu RP oraz stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdynia SA. Starano się zdefiniować przyczyny i omówić okoliczności jej likwidacji.

Bibliography

1.Biała księga prywatyzacji polskich stoczni, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, wrzesień 2004.
2.Dryll I., Podzwonne dla stoczni?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 31.
3.Dryll I., Stocznie w trójkącie…bermudzkim?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2008, nr 13.
4.http://bbl.com.pl/?informacje-prasowe,77 (28.02.2010).
5.http://biznes.interia.pl/wiadomosci/kraj/news/sprzedano-czesc-majatku-stoczni-gdyni (2.03.2010).
6.http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33203,5311568,KE (23.02.2010).
7.http://www.bankier.pl/wiadomosci/print.html?_id=2063128 (2.03.2010).
8.http://www.crist.com.pl (2.03.2010).
9.http://www.energomontaz.com.pl/pl/o-firmie (2.03.2010).
10.http://www.gospodarka.gazeta.pl/2029020,49621,5206373.html?sms_code (20.05.2009).
11.http://www.msp.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=29&id=7343 (23.02.2010).
12.http://www.nauta.pl/historia.html (2.03.2010).
13.http://www.rubo.pl/go.php/pl/o_firmie/informacje_ogolne.html (2.03.2010).
14.http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Po-licytacji-majatku-To-koniec-Stoczni-Gdynia (2.03.2010).
15.Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005–2007, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, czerwiec 2009.
16.Informacja o wynikach kontroli sprawowania przez Skarb Państwa nadzoru nad działalnością Stoczni Gdynia SA, Najwyższa Izba Kontroli Departamentu Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Warszawa 19.01.2000.
17.Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych w sektorze stoczniowym w latach 2001–2005, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, marzec 2007.
18.Krzemiński J., Mieszanie w stoczniach, „Wprost” 2009, nr 37.
19.M. Kamola-Cieślik, Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki morskiej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Szczecin 2013.
20.Malec K., Stocznie za burtą, „Obywatel” 2009, nr 2, s. 25.
21.Ocena przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa, 29 kwietnia 2009.
22.Polskie stocznie zapraszają inwestorów, „Gospodarka i Przemysł” 2009, nr 9.
23.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja IV, druk nr 2321 (dalej: SRP, k. IV, d. nr 2321), Informacja rządu na temat sytuacji w polskim przemyśle stoczniowym, Warszawa 9.09.2009.
24.SRP, k. VI, d. nr 1410: Rządowy projekt ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.
25.SRP, k. VI, d. nr 2321, zał. 2: Przebieg procesów przetargowych.
26.SRP, k. VI, d. nr 900: Informacja na temat sytuacji w morskich stoczniach produkcyjnych Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o. o. i Stocznia Gdynia SA, Warszawa 2.09.2008.
27.SRP, k. VI: Sprawozdanie stenograficzne z 2 posiedzenia Sejmu RP w dniu 23 listopada 2007 roku, Warszawa 2007.
28.Strategia dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) w Polsce w latach 2006–2010 (materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.08.2006 r.), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2006.
29.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, Dz.U. 2008, nr 233, poz. 1569.
30.Despite the fact that the ownership transformations of the state-owned enterprises constituted an element of the system transformation in Poland at the end of 1980s, until Poland’s accession to the European Union individual governments did not undertake actions aiming at the privatization of Stocznia Gdynia SA. This resulted from the lack of the governments’ uniform privatization concept in relation to the enterprise. Only in 2005, at the European Union’s order, Polish government elaborated the strategy for shipyard sector covering years 2006–2010. Thereby, it may be stated that the actions of the Polish government aimed at the privatization of Stocznia Gdynia SA gained speed. The goal of this article is to present actions of the government of Donald Tusk, the Sejm of the Republic of Poland and the position of the European Commission in scope of the privatization of Stocznia Gdynia SA It includes an attempt to define causes and elaborate
31.circumstances of its liquidation.