Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2017 (42)
W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce
(In the search of smart citizen. Analysis of the implementation of smart city idea in Poland)

Authors: Adam Ilciów
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny
Keywords: smart city smart citizen smart marketing quality of life demography
Year of publication:2017
Page range:13 (33-45)
Klasyfikacja JEL: Z18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The number of smart cities is constantly growing. Mayors invest in new technologies and justify the expenses regarding the residents’ needs. Considering only this one criterion, not all expenses can be justified. Is the life of people better in smart cities? What are the solutions most often implemented? What problems do we have in cities in Poland? Are residents smart? Is smart city not just a new marketing strategy for the city? Is it worth investing in new technologies in the city? What are the conseqences of these quick changes? The article is an attempt to answer the above mentioned questions.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U., nr 16, poz. 95 z późn. zm.
2.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
3.GUS (2017). Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2016 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
4.Navigant Research (2014). Smart Cities: Smart Technologies nad Infrastructure for Energy, Water, Transportation, Buildings and Government: Business Drivers, City and Supplier Profiles, Market Analysis and Forecasts. Boulder: Navigant Research.
5.Barber, B. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta. Warszawa: Muza.
6.Ilciów, A. (2017). Legnica jako smart city. Próba realizacji idei. W: A. Kaszkur, A. Laska (red.), Innowacyjność w warunkach współczesnych miast (s. 229-249). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
7.Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces. Londyn: Taylor and Francis.
8.Stangel, M. (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
9.Szelągowska, A. (2014). Slow city jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast. W: M. Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce (s. 215–222). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
10.Zawieska, J. (2015). Smart cities – koncepcja i trendy rozwoju miast przyszłości. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych (s. 26–55). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa.
11.Augustyn, A. (2011). Idea Cittaslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 745–757.
12.Daszkiewicz, M. (2015). Smart marketing w służbie miast. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 875, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41 (1), 263–275. DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-21.
13.Fazlagić, J. (2016). Możliwości adaptacji rozwiązań z zakresu Smart Cities na potrzeby polskich miast. Ekspertyzy i Opracowania, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2, 1–10.
14.Hollands, R. (2008). Will the Smart City Please Stand Up? Intelligent, Progressive or Entrepreneurial? City – analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 12 (3), 303–320. DOI: 10.1080/13604810802479126.
15.Lazaroiu, G.C., Roscia M.C. (2012). Definition Methodology for the Smart Cities Model. Energy, 47 (1), 326–332. DOI: 10.1016/j.energy.2012.09.028.
16.Mazur-Belzyt, K. (2014). Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow. Problemy Rozwoju Miast, XI, III, 39–45.
17.Prokopowicz, A. (2016). Walka o mądre i inteligentne miasta. Inteligentne Miasta i Regiony, 1, 34.
18.Rożałowska, B. (2016). Smart citizen – społeczności miejskie w procesie budowania „inteligencji” miasta. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 95, s. 429–440.
19.Sikora-Fernandez, D. (2013). Koncepcja „smart city” w założeniach polityki rozwoju miasta – polska perspektywa. Acta Universitatis Lodziensis – Folia Oeconomica, 290, 83–94.
20.Solarek, K. (2011). Współczesne koncepcje rozwoju miast. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 4, 51–71.
21.Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D., Turosz, M. (2012). Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 721. Studia Informatica, 29, 97–109.
22.Zysińska, M., Krysiuk, C., Zakrzewski, B. (2014). Koncepcja smart cities w kontekście rozwoju systemów transportowych. Logistyka, 6, 11969–11982.
23.Krukowski, P. (2016). Na drodze do inteligentnych miast. W: Inteligentne miasto, Rzeczpospolita, Niezależny dodatek tematyczny Mediaplanet, wrzesień.
24.Kołkowski, M. (2016). ITS dla miast. W: Inteligentne miasto, Rzeczpospolita, Niezależny dodatek tematyczny Mediaplanet, wrzesień.
25.Cohen, B. (2015). The 3 Generations of Smart Cities. Inside the Development of the Technology Driven City. Pobrane z: www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities (04.06.2017).
26.Dąbrowska, A. (2015). Zanieczyszczenie środowiska, przemiany demograficzne i rosnąca cyfryzacja życia. Smart City to odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne miast. W: Inteligentny rozwój miasta, Raport, Integrated Solutions, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Pobrane z: http://smartcity2020.pl (4.06.2017).
27.Dominiak, B. (2015). Trzy generacje smart cities, czyli dlaczego Polska zostaje w tyle. Pobrane z: www.smartcityblog.pl/trzy-generacje-smart-cities-i-dlaczego-polska-zostaje-w-tyle (4.06.2017).
28.Dominiak, B. (2016). Smart city: miasto, które myśli. Pobrane z: www.entertheroom.pl/life/6142-smart-city-miasto--ktore-mysli (4.06.2017).
29.Gibek, K. (2017). Uber – czy to się opłaca. Pobrane z: http://kontostudenta.pl/oszczednosci/uber.html (4.06.2017).
30.Krawczyk, B. (2016). Idea smart nie tylko dla dużych miast. Pobrane z: http://portalkomunalny.pl/idea-smart-dla-duzych-miast-335751 (4.06.2017).
31.Kudra, A. (2014). Jak zostać miastem? Pobrano z: http://prawodlasamorzadu.pl/2014.07.21-jak-zostac-miastem-cz.-i.html (4.06.2017).
32.Plesińska, O. (2016). Technologia społecznie wrażliwa – Smart City 3.0. Pobrane z: www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/technologia-spolecznie-wrazliwa--smart-city-30-rozmowa-52189.html (4.06.2017).
33.Portal „Koduj Dla Polski”. Pobrane z: https://kodujdlapolski.pl (4.06.2017).
34.Prajsnar, A. (2015). Które polskie miasta wyludnią się najszybciej? Pobrane z: http://forsal.pl/artykuly/871379,ktorepolskie-miasta-wyludnia-sie-najszybciej.html (4.06.2017).
35.Remisiewicz, M. (2015). Inteligencja i współpraca w służbie miastom. Pobrane z: www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=060BE704BE9C4289BDA3AF80C919099B (4.06.2017).
36.Sobczak, A. (2015). Koncepcja smart city może zatrzymać proces wyludniania się mniejszych miast i pomóc żyć w dużych miastach. W: Inteligentny rozwój miasta, Raport, Integrated Solutions, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych. Pobrane z: http://smartcity2020.pl (4.06.2017).
37.Uber (2017). Nasza historia. Pobrane z: www.uber.com/pl/our-story (4.06.2017).
38.United Nations (2014). World Urbanization Prospects. The 2014 Revision. Highlights. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf (4.06.2017).
39.Vienna University of Technology (2014). European Smart Cities 3.0. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/index.php?cid=3&ver=3 (4.06.2017).
40.Waag Society. Pobrano z: http://waag.org/nl (4.06.2017).
41.Wojtowicz, W. (2014). Raport ONZ: World Urbanization Prospects 2014. Pobrane z: http://urbnews.pl/raport-onz--world-urbanization-prospects-2014 (4.06.2017).