Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.36-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016 (36)
Ustawa o rewitalizacji a zakres partycypacji społecznej – wyzwania i zagrożenia

Autorzy: Sławomir Pawłowski
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Słowa kluczowe: konsultacje społeczne rewitalizacja planowanie przestrzenne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (77-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest zakres partycypacji społecznej w ustawie o rewitalizacji (2015), której celem jest przeciwdziałania degradacji obszarów o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jedną z pierwszych gmin, która już rozpoczęła stosować tę ustawę jest miasto Łódź, której Rada 10 lutego 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. I właśnie głównie na jej przykładzie dokonana została ocena nowej regulacji. Analiza dostępnych danych wykazuje, że rzeczywista liczba podmiotów uczestniczących przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji jest zdecydowanie nie reprezentatywna. Korzystając z nowych instrumentów prawnych zadbać należy o to, by nie ograniczyć się jedynie do formalnego spełnienia wymogów ustawowych umożliwiających podjęcie legalnych działań, ale wykorzystać je zgodnie z intencjami projektodawców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bs, (2016) 20 miast przygotuje wzorcowe modele rewitalizacji, 2 kwietnia. Pobrano z: http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/20-miast-przygotuje-wzorcowe-modele-rewitalizacji/njkknh,
2.Healey, P. (2007). Collaborative Planning Shaping Places in Fragmented Societies, Vancouver, UBC Press
3.http://uml.lodz.pl/rewitalizacja/konsultacje_spoleczne_dotyczace_projektu_uchwaly_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru_zdegradowanego_i_obszaru_rewitalizacji/raoport_z_konsultacji/ (data dostępu: 17.04.2016)
4.Kijowski, D.R. (2010). Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zagadnienia ogólne, Samorząd Terytorialny, nr 1-2, 2010 r., s. 9-22,
5.Kruś, M. (2013), Warsztaty charette jako formuła rozstrzygania o warunkach zabudowy, Studia Prawa Publicznego, Studia Prawa Publicznego zeszyt nr 2, Poznań , s. 173-181.
6.Lorens, P. (2009). Participatory planning for urban regeneration - the Polish experience, W: Schrenk, M., Popovich, V.V., Engelke, D, Elisei, P (red.), 14th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society-Strategies, Strategies, Concepts and Technologies for Planning the Urban Future, Sitges, Schweehat, CORP
7.Obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 7.08.2009 w sprawie Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". M.P. 2009, Nr 51, poz. 739 ze zm.
8.Ostaszewski, K. (2013), Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w administracji publicznej, Lublin, Wydawnictwo KUL
9.Pawłowski, S. (2015), Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII – zeszyt 1, s. 203-217.
10.Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi z dnia 28 stycznia 2016 r.,
11.Sanoff, H. (2000), Community Participation Methods in Design and Planning, New York-Chichester-Weinheim-Brisbane-Singapure-Toronto, John Willey and Sons
12.Sierpowska, I. (2014), Komentarz do art.16(b) ustawy o pomocy społecznej, w: I. Sierpowska, Pomoc społeczna. Komentarz, LEX 2014
13.Suwaj, P. J. (2010), Udział społeczeństwa w decydowaniu publicznym– oblicza partycypacji społecznej w polityce publicznej w zakresie inwestycji drogowych, Samorząd Terytorialny, nr 1-2, s. 59-72.
14.Top Down/Bottom Up 11.Kongres PlaNet Warszawa 2007 Partycypacja Społeczna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej w rewitalizacji Pragi Północ i Żoliborza, W. Biała, [red.] Warszawa 2007,
15.Uchwała 165 Rady Ministrów z dnia 12.08.2014 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji". M.P. z 2014, poz. 787.
16.Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13.12.2011 w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. M.P., 2012, poz. 252.
17.Uchwała Rady Miasta Łodzi z dnia 10.02.2016 r. nr XXV/589/16 sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14 marca 2016 r., poz. 1197.
18.Ustawa z 12.03. 2004 o pomocy społecznej. Tekst jedn. 2015, poz. 163.
19.Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 23.
20.Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.
21.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 446.
22.Ustawa z 9.10.2015 października o rewitalizacji. Dz. U. 2015, poz. 1777.
23.Wrzesień, A. (2016) Powstaną wzorcowe modele rewitalizacji miast, 2 kwietnia. Pobrano z http://zyroskop.info.pl/2016/03/powstana-wzorcowe-modele-rewitalizacji-miast/
24.Zarządzenie Nr 152/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych". http://www.uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/konsultacje_spoleczne_projektu_polityki_spolecznej_2020_dla_miasta_lodzi__strategii_rozwiazywania_problemow_spolecznych/, (data dostępu: 17.04.2016).
25.Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi do ustawy o rewitalizacji, https://www.mr.gov.pl/rewitalizacja#Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi do ustawy o rewitalizacji (data dostępu: 17.04.2016)