Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.38-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2016 (38)
Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-aksjologiczne

Autorzy: Ryszard Kowalczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Słowa kluczowe: idea regionalizmu samorząd terytorialny
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:18 (5-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor zajął się ideą regionalizmu społeczno-kulturalnego, którą zobrazował w kategoriach reminiscencji historyczno-aksjologicznych. Wskazał na olbrzymi potencjał kulturowy tej idei, która jest niedostatecznie wykorzystywana w praktyce samorządu terytorialnego. Zaprezentował ujęcie regionalizmu jako ważnej wartości we współczesnym państwie, która wymusza tolerancję i poszukiwanie konsensu pomiędzy ludźmi różnych wartości, żyjących razem w pluralistycznym i demokratycznym państwie, czyli także w swoistej wspólnocie wartości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowski, E. (1899). Pierwiastki indywidualne w socjologji. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego.
2.Adamski, W. (1938). Kultura i jej dziedziny. Poznań: Spółka Akcyjna Ostoja.
3.Badora, K., Koziarski, S. (2008). Regionalny system ochrony różnorodności krajobrazowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
4.Bartkowski, J. (2003). Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Żak.
5.Biedka, E. (1983). Tradycje narodu – to także historia regionu, miasta, wsi, rodziny. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
6.Błasiak, A. (2002). Młodzież – świat wartości. Warszawa: WAM.
7.Bogucki, O. (2011). Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądowniczej. Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności. Raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Borowski, W.M. (1922). Wychowanie narodowe. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
10.Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A. (red.). (2010). Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
11.Burdy, B., Szymczak, M. (red.). (2010). „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji. Zielona Góra: Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego.
12.Chojnicki, Z., Czyż, T. (1993). Region i regionalizacja w geografii. W: K. Handke (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów (s. 31). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
13.Czerner, A., Nieroba, E. (2010). Cenne a niedoceniane. Korzyści z interdyscyplinarnego badania dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego. W: M.S. Szczepański, T. Nawrocki, A. Niesporek (red.), Deficyty badań śląskoznawczych (s. 171–195). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
14.Dulczewski, Z. (1984). Florian Znaniecki. Życie i dzieło. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
15.Dulczewski, Z. (2000). O Florianie Znanieckim. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
16.Fish, S. (2007). Interpretacja, retoryka, polityka. Kraków: Universitas.
17.Fisk, R. (2008). The age of the warrior. Selected essays. New York: Nation Books.
18.Gadamer, H.-G. (1992). Dziedzictwo Europy. Warszawa: Spacja.
19.Gadamer, H.-G. (1993). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Kraków: Inter Esse.
20.Geertz, C. (2005). Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21.Greta, M. (2003). Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
22.Grygieńć, J. (2012). Wola powszechna w filozofii politycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
23.Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
24.Handelsman, M. (1973). Rozwój narodowości nowoczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
25.Handke, K. (red.). (1993). Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
26.Hoffman, M.L. (2006). Empatia i rozwój moralny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
27.Ingarden, R. (1966). Przeżycie, dzieło, wartość. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
28.Ingarden, R. (1970). Studia z estetyki, t. III. Warszawa: PWN.
29.Jacyno, M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
30.Janikowski, R. (2010). Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność. Wrocław–Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
31.Kamińska-Szmaj, I. (1993). Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
32.Kantak, K.J. (1908). Obowiązki społeczne i narodowe. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
33.Kiciński, K., Świda, H. (1987). Przed sierpniem i po grudniu – z badań nad postawami i wartościami. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
34.Kmita, J. (1971). Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. Warszawa: PWN.
35.Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
36.Kmita, J. (1985). Kultura i poznanie. Warszawa: PWN.
37.Kmita, J. (2007). Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
38.Kmita, J., Banaszak, G. (1991). Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
39.Kołakowski, L. (1990). Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem. Warszawa: Iskry.
40.Komunikat Komisji Europejskiej (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela.
41.Konieczka-Śliwińska, D. (2014). Jak uczyć o regionie? Koncepcje edukacji regionalnej w XX i XXI wieku. W: J. Derenda (red.), Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa (s. 153–175). Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.
42.Koskowski, B. (1915). Słowo wstępne. W: W. Rogowski, T. Radliński (red.), Szkoła narodowa (s. 7–8). Warszawa:Drukarnia M. Arcta.
43.Kowalczyk, R. (2006). Archetypy biblijne komunikowania społecznego. Poznań: Wydawnictwo Contact.
44.Kowalczyk, R. (2013a). Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.
45.Kowalczyk, R. (2013b). Media lokalne w liberalnym społeczeństwie. W: D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka (red.), Media lokalne i regionalne – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania (s. 40–47). Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
46.Krzysztofek, K. (2000). Media w funkcjonowaniu instytucji politycznych. Implikacje dla Polski. W: J. Muszyński (red.), Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych (s. 1–13). Gdynia–Warszawa: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.
47.Kwaśniewski, K. (1987). Region kulturowy. W: A. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne (s. 142). Warszawa–Poznań: PWN.
48.Kwaśniewski, K. (1993). Elementy teorii regionalizmu. W: K. Handke (red.), Region, regionalizm – pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów (s. 76). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
49.Kwieciński, Z. (1987). Młodzież wobec wartości i norm życia społecznego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
50.Laskowska, E. (1993). Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
51.Lorenz, K. (1972). Tak zwane zło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
52.Łach, J., Zaręba, A. (red.). (2012). Krajobrazy zdefiniowane. Znaki i symbole w krajobrazie. Wrocław: Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski.
53.Łuczewski, M. (2012). Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
54.Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
55.Mańkowski, Z. (1990). Miejsce historii regionalnej w badaniu dziejów najnowszych (rozszerzone tezy). W: J. Maternicki (red.), Historia najnowsza jako przedmiot badań i nauczania (s. 260–268). Warszawa: PWN.
56.Marody, M. (red.). (1991). C o n am z ostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Aneks.
57.Michalski, J.T. (2011). Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Victora E. Frankla. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
58.Michałowski, K. (red.). (2009). Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy regionalne i lokalne, t. 2. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
59.Narojek, W. (1982). Struktura społeczna w doświadczeniu jednostek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
60.Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
61.Nowak, P. (2002). Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
62.Nowak, S. (red.). (1989). Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej. Warszawa: PWN.
63.Nowosielska-Sobel, J., Strauchold, G., Ślepowroński, T. (red.). (2011). Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku. Wrocław: Atut.
64.Omelaniuk, A.J. (2009). „Myśląc Ojczyzna”. Kształtowanie polskiej tożsamości, edukacja patriotyczna w szkole – inspiracje. Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej: Wrocław.
65.Ossowski, S. (1983). O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa: PWN.
66.Pawłowski, A. (2008). Rozwój zrównoważony – idea, filozofia, praktyka. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.
67.Pilch, T. (red.). (2006). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
68.Polanowski, E. (1983). Kształtowanie się świadomości regionalistycznej w drugiej połowie XIX wieku (na przykładzie
69.Kalisza). W: S. Frybes (red.), Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim 2 połowy XIX wieku. Studia (s. 157–170). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
70.Poskrobko, B. (red.). (2011a). Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
71.Poskrobko, B. (red.). (2011b). Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
72.Prus, B. (1905). Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa: Jan Fiszer.
73.Puzynina, J. (1992). Język wartości. Warszawa: PWN.
74.Rasiński, L. (2010). Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
75.Rawls, J. (2012). Liberalizm polityczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
76.Rączaszek, A. (red.). (2011). Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
77.Ryczan, K. (1992). Wartości katolików a typ środowiska miejskiego. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
78.Shils, S. (1984). Tradycja. W: Kurczewska J. (red.), Tradycja i nowoczesność. Warszawa: Czytelnik.
79.Siciński, A. (red.). (1976). Styl życia. Koncepcje i propozycje. Warszawa: PWN.
80.Siciński, A. (red.). (1988). Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
81.Siemianowski, A. (1993). Człowiek a świat wartości. Gniezno: Gaudentinum.
82.Słobodzian, B. (2003). Dylematy polityki rozwoju regionalnego Polski. W: M. Barański (red.), Samorząd – Rozwój – Integracja (s. 75–176). Katowice: Uniwersytet Śląski.
83.Smolak, M. (2012). Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej. Warszawa: LEX.
84.Sulima, R. (2001). Głosy tradycji. Warszawa: Wydawnictwo DIG.
85.Szacki, J. (1971). Tradycja. Przegląd problematyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
86.Szahaj, A. (2000). Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”. Warszawa: Aletheia.
87.Szahaj, A. (2012). Liberalizm, wspólnotowość, równość. Eseje z filozofii polityki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
88.Szymański, M. (2006). Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
89.Środa, M. (2003). Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci. Aletheia: Warszawa.
90.Świda-Ziemba, H. (2000). Obraz świata i bycia w świecie. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
91.Taborski, A. (red.). (2002). Media a regionalizm. Kultura w mediach. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze.
92.Tischner, J. (1982a). Etyka wartości i nadziei. W: D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner (red.), Wobec wartości (s. 85). Poznań: W Drodze.
93.Tischner, J. (1982b). Myślenie według wartości. Kraków: Znak.
94.Tischner, J. (1990). Filozofia dramatu. Wprowadzenie. Paryż: Sekretariat Misyjny.
95.Tischner, J. (1992). Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975. Kraków: Znak.
96.Tischner, J. (1998). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak.
97.Tischner, J. (1999). Drogi i bezdroża miłosierdzia. Kraków: AA.
98.Tomczak, A. (1991). Historyczne badania regionalne i ich znaczenie. W: Cz. Niedzielski (red.), O uprawianiu i znaczeniu historii regionalnej (s. 9–17). Ciechanów–Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury.
99.Trentowski, B.F. (1845). Urywki polityczne. Paryż: Księgarnia Słowiańska.
100.Trojan, M. (red.). (2003). Ich małe ojczyzny. Lokalność, korzenie i tożsamość w warunkach przemian. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
101.Wincławski, W. (2011). Słownik biograficzny socjologii polskiej (s. 264–286). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
102.Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 (bmrw). https://www.pwc.pl/pl/publikacje/raport_wizja_zrownowazonego_rozwoju_dla_polskiego_biznesu_2050.pdf.
103.Wnuk-Lipiński, E. (2003). Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji. Warszawa: Scholar.
104.Woźny, A. (2013). Wprowadzenie, czyli pochwała lokalności, regionalizmu i peryferii. W: M. Ursela, A. Woźny (red.), Media w regionach – regiony w mediach (s. 5–14). Jelenia Góra: Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
105.Wrzesiński, W. (1995). Badania regionalne wobec wyzwań współczesności. W: Regionalizm – tradycja i współczesność (s. 11–21). Olsztyn: Pojezierze.
106.Wysocka, B. (1981). Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919–1939. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
107.Wysota, W. (red.) (2011). Rozwój zrównoważony regionów Polski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
108.Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
109.Zaręba, S. (2003). Dynamika świadomości religijno-moralnej w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988–1998). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
110.Zdrenka, M.T. (2012). O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
111.Zieliński, Z. (1994). Mit „Polak-katolik”. W: W. Wrzesiński (red.), Polskie mity polityczne XIX i XX wieku (s. 107–117). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
112.Znaniecki, F. (1921). Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofji kultury i socjologii. Poznań: Wydawnictwo Głos.
113.Żychliński, L. (1884). Rzecz o postępie. Poznań: Księgarnia A. Cybulskiego.
114.Bobrowska, E. (2003). Kategoria wspólnoty w definicjach sytuacji formułowanych na łamach „Naszego Dziennika”. Zeszyty Prasoznawcze, 1–2, 45–57.
115.Bogucki, O. (2014). Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 55–68.
116.Bonecki, M. (2012). Jerzy Kmita – interpretacja humanistyczna i społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 2, 178–198.
117.Gańczyk, B. (2004). Patriotyzm dzisiaj. Edukacja obywatelska, regionalna i europejska. Koniński Kurier Oświatowy, 1, 20–21.
118.Gomolec, L. (1986). Regionalizm wielkopolski. Kronika Wielkopolski, 3, 84–87.
119.Grad, J. (2010). Współczesny sens regionalizmu. Sensus Historiae, 1, 51–68.
120.Herbst, S. (1956). Regionalne badania historyczne w przeszłości i w Polsce Ludowej. Kwartalnik Historyczny, 4/5, 456–468.
121.Jankowski, D. (1990). Regionalizm jako ideologia, zasada działania i orientacja poznawcza. Kaliskie Zeszyty Muzealne, 1 (7).
122.Klamut, M. (1997). Regiony jako pośrednie ogniwo administracji publicznej. Gospodarka Narodowa, 6, 1–12.
123.Kurczewska, J., Kempny, M., Bojar, H. (1998). Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji. W poszukiwaniu korzeni demokracji. Studia Socjologiczne, 2, 89–110.
124.Kwiatkowski, P. (1984). Ideologia regionalizmu w Polsce międzywojennej. Kultura i Społeczeństwo, 4, 143.
125.Lorenc, W. (2010). Próba powiązania troski o siebie z otwarciem na innych w filozoficznych poglądach Hansa-Georga Gadamera. Fenomenologia, 8, 93–107.
126.Majka-Rostek, D. (2009). Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny. Kultura i Historia, 16, 54–59.
127.Markiewka, T. (2010). Interpretacja, kultura, autor: refleksje nad Stanleyem Fishem. Tekstura, 1, 89–99.
128.Michalski, K. (2012). Integracyjna koncepcja zrównoważonego rozwoju (IKoNE). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 3, 49–62.
129.Pisarkiewicz, M. (2013). Regionaliści – strażnicy pamięci, ostatni romantycy czy inżynierowie marketingu? Zapiski Kazimierzowskie, 10 (6).
130.Popper, K. (1973). Krytycyzm i tradycja. Znak, 11, 109–110.
131.Rodewald, M. (2009). Indywidualizm amerykański na tle innych społeczeństw zachodnich. Język. Komunikacja. Informacja, 4, 95–108.
132.Rosicki, R. (2010). Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowo-Metodyczny, 4, 44–56.
133.Skorowski, H. (2013). Regionalizm XXI wieku. Zeszyty Senackie, 13, 14–15.
134.Stachewicz, K. (2011). Józefa Tischnera myślenie według czy przeciw wartościom? Filozofia Chrześcijańska, 8, 47–59.
135.Szczygieł, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne problemy badania wartości – propozycja badań. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 6, 171–177.
136.Szepietowski, M. (2011). Region, „Europa” czy… państwo? Cywilizacja, 36, 67–73.
137.Szlinder, M. (2010). Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”. Praktyka Teoretyczna, 1, 5–26.
138.Tischner, J. (1972). Wartości etyczne i ich poznanie. Znak, 215, 629–646.
139.Trosiak, C. (2014). Współczesny polski patriotyzm: między wspólnotą narodową a wspólnotą regionalną. Przegląd Politologiczny, 4, 159–176.
140.Wiśniewski, R. (2011). Interesy i wartości, użyteczność i godność – o potrzebie interwencji w moralne gry językowe. Filozofia Chrześcijańska, 8, 7–20.