Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
Etniczność a regionalizm. Szkic o założeniach programowych Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej

Autorzy: Małgorzata Mieczkowska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: etnicznośc, mniejszosc narodowa, partia regionalna, autonomia, regionalizm
Rok wydania:2010
Liczba stron:16 (71-86)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są formy aktywności oraz apel programowy wybranych partii regionalnych: Ruchu Autonomii Śląska i Łużyckiej Partii Ludowej. Autorka ocenia, że działania obu partii mogą być traktowane jako kolejne potwierdzenie ożywienia etnicznego w Europie Środkowej, dające podstawy do poszukiwania nowych form rozwiązań relacji między centrami poszczególnych państw i ich peryferiami oraz do dyskusji o zakresie realizacji praw mniejszości przez państwa i społeczeństwa większościowe. Choc oba programy różnią się istotnie, elementem wspólnym budowaniu podstaw realizacji polityki etnicznej rozumianej w kategoriach polityki lojalności oraz obecnosc postulatów dotyczących etniczności i terytorium. Autorka dostrzega w programach również szczególną motywację - pragnienia walki z marginalizacją ekonomiczną i społeczną.

Bibliografia

1.Babiński G., Metodologiczne problemy badań etnicznych, Kraków 1998.
2.Barker P., Slavs in Germany. The Sorabian Minority and the German State since 1945, Queenston 2000.
3.Bartkowski J., Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003.
4.Budge I., Newton K., Polityka nowej Europy. Od Atlantyku do Uralu, przeł. C. Ziniewicz, Warszawa 2001.
5.Elle L., Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosoziologischen Befragung, Bautzen 1992.
6.Fabiś T., Regiony w Imperium Europejskim, w: Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, Kraków 2002.
7.Giddens A., Socjologia, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2006.
8.Heywood A., Politologia, przeł. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa 2009.
9.Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, przeł. G. Pańko, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003.
10.Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2007.
11.Jałowiecki B., Szczepański M.S., Gorzelak G., Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy 2007.
12.Jaskułowski K., Mityczne przestrzenie nacjonalizmu. Historia i mit w walijskiej ideologii narodowej, Toruń 2003.
13.Jerczyński D., Historia Narodu Śląskiego, prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia, Zabrze 2006.
14.Konarski W., Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, w: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007.
15.Mieczkowska M., Geneza i wizje programowe Łużyckiej Partii Ludowej, w: Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski i M. Czerwiński, Toruń 2008.
16.Musiat S., Sorbische/Wendische Vereine 1716–1937. Ein Handbuch, Bautzen 2001.
17.Stanek M., Etniczność jako forma więzi społecznej, „Sprawy Narodowościowe” 2004, nr 24-25.
18.Tomasiewicz J., Współczesne ruchy regionalistyczne w Europie Zachodniej, „Sprawy Narodowościowe” 1997, t.11, nr 2.
19.Wróblewski P., Typy legitymizacji narodowości śląskiej a Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk i S. Łodziński, Warszawa 2006.
20.Wybranowski D., Separatyzm polityczny w Europie na przełomie XX i XXI w., w: Początek wieku. Polska i świat wobec nowych wyzwań, red. M. Drzonek, Szczecin 2005.