Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Koncepcja państwa według tradycjonalistów katolickich

Autorzy: Arkadiusz Krawcewicz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: państwo, Kościół katolicki, myśl polityczna
Rok wydania:2013
Liczba stron:19 (19-37)

Abstrakt

Na przełomie XIX i XX wieku upadło Christianitas, ponieważ od XIX wieku rozpadały się katolickie monarchie. W tym czasie powstał spór między Kościołem a państwem republikańskim. Papieże ogłaszali encykliki na temat ustroju i relacji z państwami: Grzegorz XVI (Mirari vos), Pius IX (Syllabus errorum, Quanta cura), Leon XIII (Diuturnum illud, Immortale Dei), Pius X (Vehementer Nos), Pius XI (Quas Primas, Quadragesimo anno). Tradycjonaliści powołują się także na filozofię św. Tomasza z Akwinu, który twierdził, że państwo pochodzi od Boga. Tradycjonaliści katoliccy sprzeciwiają się także uchwalonej na II Soborze Watykańskim (1962 – 1965) Deklaracji o wolności religijnej (Dignitatis humanae), która w ich opinii przyczyniła się do upadku ostatnich państw katolickich. Współcześnie ostatnimi państwami katolickimi są: Watykan, Andora, Monako i Zakon Kawalerów Maltańskich. Żadne ze znaczących państw nie wyraża prawdy transcendentnej.

Bibliografia

1.Amerio R., Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, [b.m.w.] 2009.
2.Bartyzel J., Dwa miecze. Relacja Kościół – państwo w tradycyjnym nauczaniu i w historii Christianitas, „Zawsze wierni” 2003, nr 3 (52).
3.Bartyzel J., Prawomocna świeckość państwa chrześcijańskiego. Ołtarz i tron, „Polonia Christiana” 2010, nr 17.
4.Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998.
5.Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.
6.Corm G., Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.
7.Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. Libicki M., Poznań 2003.
8.Encyklopedia polityczna. Tom 1. Myśl polityczna: główne pojęcia, doktryny i formy ustroju, red. Bartyzel J., Szlachta B., Wielomski A., Radom 2007.
9.Goduń T. i in., Leksykon systemów politycznych, Warszawa 2003.
10.Grzegorz XVI, Mirari vos (O liberalizmie), Warszawa 2003.
11.Karas M., Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Historia i doktryna rzymskokatolickiego ruchu tradycjonalistycznego, Kraków 2008.
12.Kucharczyk G., Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1870-1914, Warszawa 2006.
13.Leon XIII, Diuturnum illud (O władzy politycznej), Warszawa 2001.
14.Leon XIII, Immortale Dei (O państwie chrześcijańskim), Warszawa 2001.
15.Pius IX, Quanta cura i Syllabus errorum (O błędach modernizmu), Warszawa 2002.
16.Pius XI, Quas Primas (O królewskiej godności Chrystusa), Warszawa 2001.
17.Pius XI, Quadragesimo anno (O chrześcijańskim ustroju społecznym), Warszawa 2002.
18.Toboła-Pertkiewicz P., Kościół katolicki o podatkach. Ile wynosi „cesarskie”?, „Polonia Christiana” 2009, nr 8.
19.Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. Szmulik B., Żmigrodzki M., Lublin 2007.