Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2013 (26)
Polityka non-decision u Platona

Autorzy: Jerzy Pawliszcze
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Słowa kluczowe: milczenie, „non-decision”, otwarte społeczeństwo, tabu
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:16 (39-54)

Abstrakt

Celem artykułu jest wyjaśnienie historyczno-systematycznego problemu „non-decision” u Bachracha, P. i Baratza, M.S. jako usankcjonowanego w praktyce politycznej linearnego (demokratycznego) milczenia. Przykładami takiego milczenia w czasach nowszych jest „tabu”, „poprawność polityczna” i „tajemnica państwowa”, w czasach Platona – pojęcie „aporrheta” (sekret, tajemnica) u Platona, który przedstawia je jednak jako element synchronicznego (totalitarnego) dyskursu.

Bibliografia

1.Bachrach P., Baratz M.S., The Two Faces of Power, „American Political Science Review” 1962, Vol. 56, No. 4 (December).
2.Bachrach P., Baratz M.S., Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework, „American Political Science Review” 1963, Vol. 57, No. 3 (September).
3.Bachrach P., Baratz M.S., Power and Poverty: Theory and Practice, New York 1970.
4.Barker E., The Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1959.
5.Digeser P., The Fourth Face of Power, „Journal of Politics” 1992, Vol. 54, No. 4.
6.Fridericius Astius D., Lexicon Platonicum sive vocum platonicarum index, Bd. 3, Berlin 1908.
7.Foucault M., Archeologia wiedzy, Warszawa 1977.
8.Guthrie W.K.C., A History of Greek Philosophy, Vol. 5: Plato. The Man and His Dialogues: Earlier Period, Cambridge 1975.
9.Jacques J.H., Plato's Republic: A Beginner's Guide, Derby 1971.
10.Lukes S., Power: A Radical View. The Original Text with Two Major New Chapters, ed. 2, London 2005.
11.Parsons T., The System of Modern Societes, Englewood Cliffs, N.J. 1971.
12.Platon, Prawa, przeł. i oprac. Maykowska M., Warszawa 1960.
13.Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon, przeł. Witwicki W., Warszawa 1986.
14.Polsby N.W., Community Power and Political Theory, New Haven–London 1963.
15.Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Urok Platona, przeł. Krahelska H., oprac. Chmielowski A., Warszawa 2006.
16.Shills D.L., International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 12, New York 1968.
17.Power: A Reader, ed. Haugaard M., Manchester-New York 2002.
18.Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2004.
19.Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. i wstępem opatrzyła Lachowska D., Warszawa 2002.
20.Wesoły M., Parmenides z Elei-physikos, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” R. 10, 2001, nr 2 (38).
21.Współczesne teorie socjologiczne, wyb. i oprac. Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Warszawa 2006.