Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim w wyborach samorządowych 1990–2006

Autorzy: Małgorzata Alberska
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: mniejszość niemiecka, Śląsk Opolski, wybory samorządowe
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:11 (153-163)

Abstrakt

Proces demokratyzacji w Polsce po 1989 r. uwidocznił przejawy polityzacji etniczności. Nowe możliwości stworzone przez proces zostały wykorzystane przez mniejszość niemiecką, zamieszkująca województwo opolskie, będące częścią regionu Śląska. Mniejszość ta powołała w 1990 r. Komitet Wyborczy Mniejszości Niemieckiej i wystawiała swoich kandydatów w każdych wyborach samorządowych, zawsze z dobrym skutkiem. Stawali się oni członkami lokalnych samorządów i znaczącą siła polityczną w regionie, współodpowiedzialną za rozwój województwa opolskiego.

Bibliografia

1.Budyta-Budzyńska M., Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? Instytucjonaliza-cja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989–2002, Warszawa 2003.
2.Berlińska D., Procesy demokratyzacyjne w Polsce a mniejszość niemiecka na Śląsku Opol-skim, „Przegląd Zachodni” 1991, nr 2.
3.Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Opole 1999.
4.Dawidejt-Jastrzębska E., Trzcielińska-Polus A., Mniejszość niemiecka w samorządach lo-kalnych woj. opolskiego, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. Michałowski. S. i Pawłowska A., Lublin 2004.
5.Gudaszewski G., Demograficzno-społeczna charakterystyka obywateli polskich deklarują-cych „narodowość niepolską”, w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
6.Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
7.Kowalski M., Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wybor-czych Polaków w latach 1989–1998, Warszawa 2000.
8.Kuglarz A., Coraz mniej wyborców głosuje na mniejszość niemiecką, „Gazeta Wyborcza” z 17 XI 2006.
9.Łodziński S., Aktywność społeczno-polityczna mniejszości narodowych. Raport nr 29, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecz-nych, listopad 1992.
10.Miś E., Dialog na dole, „Dialog” 1994, nr 1–4.
11.Miś E., Kommentar: Erfolg, „Schlesisches Wochenblatt” z 15–21 listopada 2002.
12.Nie liczę na wdzięczność. Rozmowa z przewodniczącym TSKN na Śląsku Opolskim, „Nowa Trybuna Opolska” z 28 kwietnia 2010.
13.Niemiec wójtem, Białorusin w ratuszu, „Rzeczpospolita” z 28 czerwca 1994.
14.Nijakowski L.M., Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Pol-sce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego, w: Mniejszości narodowe w Pol-sce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. Adamczuk L., Łodziński S., Warszawa 2006.
15.Rothschild J., Ethnopolitics: a Conceptual Framework, New York 1981.
16.Ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17, poz. 141.
17.Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.
18.Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecz-nej, Warszawa 1996.