Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014 (27)
Realizacja Krajowego programu zapobiegania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w latach 2004–2009

Autorzy: Marzenna Giedrojć
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dyskryminacja, ochrona praw mniejszości narodowych, polityka etniczna discrimination, protection of national minorites, etnic policy
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (191-204)

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe założenia Krajowego programu zapobiegania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w Polsce w latach 2004–2009. Program powstał jako odpowiedź polskich władz na postanowienia Konferencji w Durbanie. Rząd polski w 2010 roku ocenił pozytywnie jego realizację. Założenia rządowe zostały poddane ocenie i kontroli sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posłowie, mniejszości narodowe oraz uczestniczące w programie organizacje pozarządowe uważali, że dokonania i rezultaty są skromne, a bez wyraźnego i rzetelnego wsparcia mediów, instytucji, obywateli i władzy na wszystkich szczeblach trudno będzie wyeliminować mowę nienawiści przede wszystkim w polityce, kulturze popularnej i sporcie.

Bibliografia

1.Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, red. Horolets A., Toruń 2008.
2.Biuletyn KMNE IV kadencja, posiedzenie 9.09.2004.
3.Biuletyn KMNE IV kadencja, posiedzenie 2.12.2004.
4.Biuletyn KMNE VI kadencja, posiedzenie 28.03.2007.
5.Biuletyn KMNE VI kadencja, posiedzenie 11.02.2009.
6.Biuletyn KMNE VI kadencja, posiedzenie 2.12.2009.
7.Czykwin E., Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Białystok 2000.
8.Działania MSWiA na rzecz zwalczania treści rasistowskich i ksenofobicznych w prasie, publikacjach oraz mediach elektronicznych DKSiW-ZRK-071-1-24/78/09/ET, Warszawa 2009.
9.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, BPRT-0412-2/10/WKZ, Warszawa 2010.
10.KMNE VI kadencja, Załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia w dniu 8.07.2010.
11.Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1988.
12.Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003.
13.K. Kwaśniewski, Marginalność etniczna i narodowa, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2000.
14.Łodziński S., Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne), Raport BSE nr 219, Warszawa, grudzień 2003.
15.Nijakowski L.M., Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, Warszawa 2011.