Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014 (28)
Ideologiczne podstawy polskiej geopolityki na przykładzie koncepcji prometejskiej

Autorzy: Arkadiusz Krawcewicz
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: geopolityka, myśl polityczna, polityka wschodnia, prometeizm
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (23-38)

Abstrakt

W artykule przedstawiono założenia koncepcji prometejskiej i jej realizację w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939). Autor omawia działalność klubu „Prometeusz”i Instytutu Wschodniego w Warszawie. Przedstawiona została także współpraca ruchu prometejskiego z wywiadem wojskowym i dyplomacją. Opracowanie zawiera analizę poglądów przedstawicieli ruchu prometejskiego na przykładzie Włodzimierza Bączkowskiego (1905–2000). W ostatniej części tekstu autor przeanalizował odwołania do prometeizmu w polityce zagranicznej Polski po 1989 roku.

Bibliografia

1.Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski, Wrocław 2005.
2.Bączkowski W., U źródeł upadku i wielkości, Warszawa 1935.
3.Braniecka O., Malicki J., Tajna historia Polski: prometeizm polski (audycja I Programu Polskiego Radia z 31.08.2008 r.), www.polskieradio.pl/23/266/Artykul/172561,Tajna-Historia-Polski-prometeizm-polski (31.08.2008).
4.Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.
5.Fedorowicz K., Polityka polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010, Poznań 2011.
6.Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009.
7.Kornat M., Idea prometejska a polska polityka zagraniczna (1921–1939/1940), w: Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), red. Kornat M., Warszawa 2012.
8.Kornat M., Realizm środków, idealizm wizji. O geopolitycznej wizji Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, w: Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, red. Kloczkowski J., Kraków 2009.
9.Kornat M., Wolność na eksport, http://tygodnik.onet.pl/historia/wolnosc-na-eksport/9msc6 (12.10.2013).
10.Kuźniar R., Polityka wschodnia III RP – sukcesy pragmatyzmu, porażki prometeizmu, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, red. Gil A., Kapuśniak T., Lublin–Warszawa 2009.
11.Kuźniar R., Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.
12.Lech Kaczyński w Gruzji – przemówienie na wiecu w sierpniu 2008, www.youtube.com/watch?v=Ojcme45iykc (16.12.2013).
13.Maj I.P., Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007.
14.Maj I.P., Pragmatyzm koncepcji prometejskiej i jej wpływ na kształt polskiej polityki zagranicznej, w: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. I: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. Jarosz A., Olszewski K., Toruń 2011.
15.Maj I.P., W służbie koncepcji prometejskiej – Instytut Wschodni w Warszawie, w: Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), red. Kornat M., Warszawa 2012.
16.Mikulicz S., Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971.
17.myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, red. Kowal P. i in., Wrocław 2008.
18.Nowak A., Przez Ukrainę i Kaukaz na Petersburg: początek drogi do koncepcji prometejskich w polskiej myśli politycznej, w: Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), red. Kornat M., Warszawa 2012.
19.Wiszka E., Klub „Prometeusz” w Warszawie (1928–1939), ww.uitp.net.pl/index.php/opracowania/123-klub-prometeusz-w-warszawie (9.12.2013).
20.Zackiewicz G., Polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego 1918–1939, Kraków 2004.
21.Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2012.