Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy

Autorzy: Katarzyna A. Kuć–Czajkowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

Justyna Wasil
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

Monika Sidor
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii
Słowa kluczowe: jednomandatowe okręgi wyborcze radni rada prezydent miasta burmistrz wybory samorządowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:24 (31-54)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorki artykułu skoncentrowały się na pojawiających w polskich miastach konsekwencjach obowiązującego systemu wyborczego. Po pierwsze, zwrócono uwagę na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i obserwowanych w związku z tym problemów. Po drugie, omówiono skutki tzw. modelu prezydenckiego w miastach, tj. silnej pozycji burmistrza/prezydenta i w konsekwencji słabości rady, w szczególności odniesiono się do relacji między przedstawicielskimi organami władzy w przypadku braku większościowego poparcia dla burmistrza/prezydenta w organie stanowiąco-kontrolnym. Po trzecie, przeanalizowano zalety i wady planowanego ograniczenia liczby kadencji burmistrzów/prezydentów miast.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski, A. (2012). Samorząd jako pole rywalizacji politycznej. W: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce – sukcesy, porażki, perspektywy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
2.Augustyniak, M. (2012). Organizacja i funkcjonowanie rady gminy. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Bartnicki, S. (2016). Czy tylko dwie kadencje gminnej władzy wykonawczej? W: S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
4.Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
5.Bokszczanin, I. (2014). Demokracja lokalna we Włoszech. W: I. Bokszczanin, A. Mirska (red.), Demokracja lokalna w państwach Europy. Warszawa: Dom Wydawniczy,,Elipsa”.
6.Bukowski, Z. (2014). Wpływ organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego na działalność organów stanowiących w wybranych państwach europejskich. W: J. Wojnicki (red.), Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy. Warszawa: ASPRA.
7.Dąbek, D. (2004). Pozycja prawna burmistrza/prezydenta w zreformowanym samorządzie gminnym. W: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce – społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
8.Dragon, M. (2014). Opozycja drastycznie obniżyła pensję burmistrzowi Gorzowa Śląskiego. Pobrane z: http://www.nto.pl/wiadomosci/olesno/art/4645363,opozycja-drastycznie-obnizyla-pensje-burmistrzowi-gorzowa-slaskiego,id,t.html (12.12.2014).
9.Dwie kadencje? On rządzi 35 lat (2017). Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/dwie-kadencje-on-rzadzi-35-lat,89669.html (3.02.2017).
10.Gebethner, S. (2006). Aksjologiczne aspekty systemów wyborczych w ujęciu porównawczym. W: S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
11.Gerwin, M. (2012). Odkrywanie demokracji. W: P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu – zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej. Warszawa: Instytut Obywatelski.
12.Głogowska, B. (2012). Republika Federalna Niemiec. W: S. Wróbel (red.), Samorząd terytorialny państw europejskich. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
13.Grzybowski, M. (2003). Administracja publiczna a ład konstytucyjny. W: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Ignasiak, A. (2016). Pozycja prawno-ustrojowa rady gminy. W: S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
15.Jachymek, W. (2004). Sposób wyłaniania gminnych organów wykonawczych – refleksje powyborcze kandydata. W: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
16.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.
17.Kotarba, B. (2008). Wpływ konfliktów w samorządzie gminnym na zachowanie spójności społeczno-ekonomicznej gminy. W: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej.
18.Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
19.Kuć-Czajkowska, K.A., Sidor, M., Wasil, J. (2017). Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy. Samorząd Terytorialny, 10.
20.Łaszczyński, W. (1916). Samorząd w Warszawie. Warszawa: Towarzystwo „Czytaj” Szerzenia Oświaty Drukowane Słowem.
21.Niewiadomski, Z., Grzelak, W. (1990). Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
22.Regulski, J. (2005). Samorządna Polska. Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
23.Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-3-10 Wojewody Małopolskiego z 8.01.2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/270/09 Rady Gminy Spytkowice z 30.11.2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Spytkowice – w części, PN.II.0911-3-1. Dz.Urz. Woj. Małopolskiego, nr 12, poz. 65.
24.Taagepera, R., Shugart, M.S. (1989). Seats and Votes. The Effects and Determinants of Electoral Systems. Yale University Press, New Haven–London.
25.Toborek, P. (2016). Przybywa zwolenników ograniczenia kadencji w samorządach. Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/przybywa-zwolennikow-ograniczenia-kadencji-w-samorzadach,84726,87176.html (26.09.2016).
26.Toborek, P. (2017). Andrzej Banaszyński, wójt Mieściska: Rządzę 35 lat i słyszę dzisiaj, że jestem przestępcą. Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/andrzej-banaszynski-wojt-miesciska-rzadze-35-lat-islysze-
27.dzisiaj-ze-jestem-przestepca,89753_1.html (10.02.2017).
28.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.
29.Ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dz.U. 2007 r., nr 63, poz. 425 z późn. zm.
30.Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
31.Wykształcenie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci: Takie wykształcenie mają włodarze naszych miast (2017). Pobrane z:http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/wyksztalcenie-wojtowie-burmistrzowie-prezydenci-takie-wyksztalceniemaja-wlodarze-naszych-miast,89142.html (20.01.2017).
32.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.09.1998, K10/98.
33.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.03.1999, K5/99.
34.Żukiewicz, P. (2011). Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
35.Żukowski, A. (2006). System wyborczy do Sejmu i Senatu RP – kierunki zmian. W: S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium
36.Duchownego w Rzeszowie.