Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Ruchy miejskie i ich wpływ na rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynek do problemu

Autorzy: Andrzej Wojtaszak
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: ruchy miejskie społeczeństwo obywatelskie partycypacja społeczna wybory samorządowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (69-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego dotyczy wielu obszarów życia. Bardzo istotną przestrzenią, w której aktywność ta jest szczególnie widoczna są miasta. Pojawienie się ruchów miejskich związane jest z chęcią partycypacji obywatelskiej, wpływania na kształt własnego otoczenia zarówno pod względem urbanistycznym, jak i społeczno-politycznym. Ruchy miejskie stały aktorem życia społecznego, w wielu przypadkach stają się także aktorami życia politycznego. Głos poparcia dla prezydentów czy burmistrzów miast często decyduje o ich wyborze. W Polsce ruchy miejskie organizują kongresy, tworzą „tezy miejskie” czy organizują wspólne zaplecze (Porozumienie Ruchów Miejskich), startując w wyborach samorządowych. Są ważnym elementem sceny politycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.9 tez miejskich (2011). Pobrane z: http://kongresruchowmiejskich.pl/tezy-miejskie (18.05.2017).
2.Antoszewski, A., Herbut, R. (red.) (2003). Leksykon politologii wraz z aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych. Wrocław: Alfa 2.
3.Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
4.Barber, B.R. (2000). Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
5.Biała Księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). COM(2011) 144 wersja ostateczna z dnia 28 marca 2011 r. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
6.Billert, A. (2010). Polityka rozwoju i rewitalizacja miast w Polsce, na tle standardów unijnych w zakresie planowania. Pobrane z: www. urbanistyka INFO (20.05.2017).
7.Brzechczyn, K. (1998). Rewolucja w obronie wolności. Filozofia Polityczna Hannah Arendt. Opcje. Kwartalnik Kulturalny, 1 (20), 92–96.
8.Czapliński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
9.Czapliński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
10.Castells, M. (2013). Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Celiński, A. (2015). Czym jest radykalne miasto? Pobrane z: http://publica.pl/teksty/czym-jest-radykalne-miasto-51010.html (22.05.2017).
12.Ciszewski, P. (2012). Ruchy miejskie to fronty miejskie. Res Publica Nowa. Pobrane z: http://publica.pl/teksty/ruchymiejskie-to-fronty-miejskie-28774.html/3 (20.05.2017).
13.Ciszewski, P. (2014), Ruchy miejskie to fronty miejskie. W: Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm polityki miejskiej, doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Czym jest budżet obywatelski? (2017). Pobrane z: https://budzet.krakow.pl/strona_glowna/207100,artykul,dokumenty_budzetu_obywatelskiego.html, (22.05.2017).
15.Ekstowicz, B. (2015). Procesy i ruchy społeczne w świecie na przełomie XX i XXI wieku. Civitas Homnibus, 10, 49–50.
16.Erbel, J. (2014). Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego. Władza sądzenia, 4, 37–47.
17.Górski, R. (2007). Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu. Kraków: Wydawnictwo „Korporacja Ha!art”.
18.Habermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
19.Kantyka, Z. (2011). Ruchy społeczne jako podmioty polityki. W: S. Wróbel (red.), Teoretyczne problemy ruchów społecznych i politycznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.
20.Karta Lipska nt. Zrównoważonych Miast Europejskich Projekt końcowy (stan 2 maj 2007). Pobrane z: http://www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska.pdf (19.05.2017).
21.Kowalewski, M. (2013). Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich. Przestrzeń Społeczna (Social Space), 3/2 (6), 1–26.
22.Kowalewski, M. (2016). Protest miejski. Przestrzenie tożsamości i praktyki niezadowolonych obywateli miast. Kraków: Nomos.
23.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015).Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
24.Krzewinska, A. (2014). Miejski budżet partycypacyjny i współczesne ruchy społeczne. W: A. Wojtaszak (red.), Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi. Szczecin: Volumina.pl Daniel Konarzewski.
25.Kubicki, P. (2013). Polskie ruchy miejskie in statu nascendi. W: A. Maszkowska, K. Sztop-Rytkowska (red.), Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom. Białystok: Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Scolab”.
26.Kuciński, D. (2016). Uwarunkowania powstania i rozwoju nowych ruchów społecznych. Pobrane z: www.racjonalista.pl/pdf.php/s,6688 (26.05.2016).
27.Łuczak, K. (2014). Apolityczność – polityczność – upolitycznienie. Rzecz o ruchach miejskich w Polsce. W: A. Wojtaszak (red.), Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi. Szczecin: Volumina.pl Daniel Konarzewski.
28.Matyja, R. (2016). Ile w Polsce powinno być miast. Internetowy Miesięcznik Idei, 7 (73), 1–5. Pobrane z: https://www.nowakonfederacja.pl/wp-content/uploads/2016/07/NK-73-Matyja.pdf (17.05.2017).
29.McGuiryk, J. (2015). Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej architektury. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, Fundacja Res Publica.
30.Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. (2013). Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Fundacja Res Publica im. H. Rzeczkowskiego.
31.Offe, C. (1995). Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. W: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. T.1.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
32.Paleczny, T. (2010). Nowe ruchy społeczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
33.PKW. Wybory Samorządowe 2014 (2014). Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ 362_ Rady_ dzielnic (10.05.2017)
34.PKW. Wybory Samorządowe 2014 (2014). Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/359_Rady_gmin (19.05.2017).
35.Porozumienie Ruchów Miejskich (2014). Pobrane z: https:// kongresruchowmiejskich.pl/porozumienie-ruchow-miejskich (20.05.2017).