Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Partycypacja interesariuszy w kształtowaniu polityki gospodarczej miasta

Autorzy: Hubert Pachciarek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Alberto Lozano Platonoff
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: polityka gospodarcza partycypacja w zarządzaniu współpraca
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (93-102)
Klasyfikacja JEL: G28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Skuteczne prowadzenie polityki gospodarczej wymaga podejścia partycypacyjnego, bazującego na współpracy władz lokalnych i lokalnych przedsiębiorców. Istniejące bariery współpracy mogą jednak w znacznym stopniu utrudniać takie współdziałanie. Rozwiązanie tego impasu stanowi wyłonienie facylitatora, pełniącego funkcję moderatora dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik, A. (2012). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu. Warszawa: Difin.
2.Batko, R. (2016). Metafory organizacji publicznej. W: B. Glinka, M. Kostera (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Danielewicz, J. (2013). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
4.Gawroński, H. (2010). Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Hącia, E. (2017). Zarządzanie regionem nadmorskim w aspekcie wpływu turystyki na jego rozwój. Studia i Prace WNEiZ US, 48 (2),125–136.
6.Łaźniewska, E. (2013). Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
7.Masik, G. (2010). Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (39), 26–47.
8.Morgan, G. (1999). Obrazy organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Paczoski, A. (2010). Prowadzenie polityki regionalnej wspierającej przedsiębiorczość prywatną. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 582, Ekonomiczne Problemy Usług, 48, 159–178.
10.Rzeszutko-Piotrowska, M. (2013). Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34, 159–178.
11.Saar, M.A. (2011). Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? Warszawa: CeDeWu.pl, Wydawnictwo Fachowe.
12.Safin, K. (2002). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionach o monokulturze przemysłowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
13.Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat–Europa–Polska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
14.Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Sztando, A. (2005). Obszary lokalnej polityki gospodarczej. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1083.
16.Wołowiec, T., Reśko, D. (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI, Ekonomia, 5( 2), 61–89.
17.Wyszkowska, D. (2001–2002). Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów. Polityka Gospodarcza, 5–6, 352–361.