Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.41-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (41)
Procesy suburbanizacyjne a partycypacja wyborcza. Przykład miast na prawach powiatu Pomorza Zachodniego

Autorzy: Katarzyna Molska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: wybory samorządowe wybory parlamentarne wspólnota suburbanizacji partycypacja wyborcza
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (103-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest próba wykazania istnienia korelacji między procesem suburbanizacji a partycypacją wyborczą na Pomorzu Zachodnim. Na potrzeby niniejszego artykułu analiza została zawężona do miast na prawach powiatu, takich jak: Koszalin, Szczecin i Świnoujście oraz ich gmin ościennych. Przedstawienie analizy zmian w partycypacji wyborczej w wyborach samorządowych w latach 2002–2014 i zestawienie ich z wynikami wyborów do Sejmu i Senatu RP w latach 2001–2015 pozwoliło na próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy nowi mieszkańcy gmin ościennych dla miast na prawach powiatu definiują się jako community?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babbie, E. (2006). Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN.
2.Blais, A. (2010). Frekwencja wyborcza. W: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.CBOS (2011). Frekwencja wyborcza: deklaracje a rzeczywistość. Warszawa, wrzesień 2011.
4.CBOS (2014a). Wybory samorządowe. Warszawa, wrzesień 2014CBOS (2014a). Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli. Warszawa, listopad 2014.
5.CBOS (2014b). Przed wyborami samorządowymi. Warszawa, listopad 2014.
6.CBOS (2014c). Wieś Polska – stereotypy. Warszawa, styczeń 2014.
7.CBOS (2015a). Decyzje wyborcze Polaków. Warszawa, wrzesień 2015.
8.CBOS (2015b). Polacy o życiu na wsi. Warszawa, luty 2015.
9.CBOS (2015c). Stosunek do demokracji. Warszawa, grudzień 2015.
10.Chodubski, A. (2004). Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
13.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2016). Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych. Opuscula Socjologia, 3, 5–19.
14.Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Znak.
15.Domański, R. (2002). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Domański, R. (2006). Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Durka, W. (2014). Struktury – kapitał społeczny – interesariusze. Badania nad zbiorowościami terytorialnymi na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Zachodniopomorski, 4, 193–211.
18.Gorlach, K. (2004). Socjologia obszarów wiejskich, problemy i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
19.Jałowiecki, B. (2004). Metropolizacja. W: A. Majer, P. Starosta (red.), Wokół socjologii przestrzeni. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
20.Komunitaryzm. W: Encyklopedia PWN. Pobrane z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/komunitaryzm;3924720.html (28.12.2016).
21.Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
22.Małek, J. (2011). Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i Forma, 16, 431–442.
23.Midler, D. (2008). Partycypacja polityczna w Internecie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
24.Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: PWN.
25.Skarżyńska, K. (red.) (2002). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
26.Skrzydło, W., Chmaj, M. (red.) (2000). Encyklopedia Politologii. Ustroje państwowe. T. 2. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
27.Sobol, E. (red.) (1997). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
28.Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
29.Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
30.Szczepański, J. (1969). Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa: PWN.
31.Szymańska, D. (2007). Urbanizacja na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Ustawa z 24.07.1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998, poz. 603 z późn. zm.