Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.32-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015 (32)
Udział Polski w operacjach pokojowych Unii Europejskiej. Dylematy i wyzwania

Autorzy: Renata Podgórzańska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: polska polityka zagraniczna Unia Europejska operacje pokojowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (69-84)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jedynym z istotnych fragmentów realizowanej po 1989 roku polityki zagranicznej jest zaangażowanie Polski w działania społeczności międzynarodowej na rzecz umacniania bezpieczeństwa w państwach i regionach konfliktogennych. Polska konsekwentnie wykorzystuje udział w operacjach pokojowych prowadzonych pod auspicjami organizacji międzynarodowych i koalicji ad hoc jako instrument realizacji polityki zagranicznej. Celem artykułu jest analiza motywów i skali zaangażowania Polski w operacje pokojowe UE z perspektywy polityki zagranicznej po 1989 roku. Przyjęta konstrukcja artykułu nie pozwala na wieloaspektową analizę a jedynie na skoncentrowanie się na wybranych kwestiach, a mianowicie motywach i dylematach zaangażowania Polski w operacje pokojowe UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz Bolesław, Aktywność Polski w dziedzinie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, w: Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i Unii Europejskiej, red. Stanisław Bieleń, Warszawa 2010.
2.Barcik Jacek, Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Aspekty prawne i polityczne, Bydgoszcz–Katowice 2008.
3.Ciupiński Andrzej, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza. Rozwój. Funkcjonowanie, Warszawa 2013.
4.Czaputowicz Jacek, Polityka bezpieczeństwa Polski – między samodzielnością a europeizacją, „e-Politikon”, nr 4.
5.Drzewicki Andrzej, Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych. Aspekty polityczne i wojskowe, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2011, vol. 5.
6.Kozerawski Dariusz, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973–1999. Konflikty – interwencja – bezpieczeństwo, Toruń 2012.
7.Kulesa Łukasz, Operacje Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, Biuletyn PISM 2004, nr 42.
8.Łoś-Nowak Teresa, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy Polski, „Przegląd Europejski” 2005, nr 1.
9.Madej Marek, Polityka bezpieczeństwa Polski, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2008.
10.Miller Anna, Zieliński M., Misja wielonarodowych sił pokojowych w Republice Czadu (EUFOR TCHAD/RCA), Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2008, nr 3.
11.Musioł Marek, Przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2012, nr 13.
12.Pawłowski Konrad, Misje pokojowe i operacje stabilizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku: przesłanki i głosy krytyczne, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol5/Pawlowski.pdf.
13.Posel-Częścik Edyta, Współpraca NATO i Unii Europejskiej w dziedzinie opanowywania kryzysów, Biuletyn PISM 2004, nr 39.
14.Przybylska-Maszner Beata, Od strategii Unii Europejskiej na rzecz Afryki do strategicznego partnerstwa z Afryką – dylematy o realnej wizji współpracy, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr 1.
15.Rękawek Kacper, Terlikowski Marcin, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE w świetle kryzysu w Mali, Biuletyn PISM 2013, nr 21.
16.Stemplowski Ryszard, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, wyd. II rozsz., t. II, Warszawa 2007.
17.Woźnica Rafał, Rola Unii Europejskiej w realizacji postanowień porozumienia ochrydzkiego dotyczącego policji, w: Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym, red. Maciej Kawka, Irena Stawowy-Kawka, Kraków 2008.
18.Wójtowicz Joanna, Specyfika Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa w świetle postanowień Traktatu z Lizbony – instrumenty i ramy prawno-instytucjonalne, „Studia i Analizy Europejskie” 2011, nr 2.
19.Zajączkowski Jakub, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
20.Zajączkowski Kamil, Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki. Implikacje dla Polski, „Debata” 2011, nr 6.
21.Zięba Ryszard, Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10.
22.Zięba Ryszard, Unia Europejska, w: Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Marek Pietraś, Lublin 2006.
23.Zięba Ryszard, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2005.
24.Zięba Ryszard, Z Waszyngtonem czy Brukselą – dylemat polskiej polityki bezpieczeństwa, w: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, red. Mieczysław Stolarczyk, Toruń 2006.