Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Jak wybierać rady średnich i dużych miast?

Autorzy: Robert Alberski
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: wybory samorządowe system wyborczy duże i średnie miasto rada miejska
Data publikacji całości:2017-12-30
Liczba stron:15 (17-31)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W latach 1990–2014 odbyło się w Polsce siedem elekcji, podczas których wybierano także rady dużych i średnich miast. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji systemu wyborczego na tym szczeblu samorządu. Omówione zostały konsekwencje wprowadzonych rozwiązań i propozycje zmian w systemie wyborczym. W artykule przedstawiono przykładowe wyliczenia, które pokazują wpływ różnych elementów systemu wyborczego na wyniki rywalizacji w wyborach do rad miejskich. Zaprezentowano także symulacje, które przedstawiają polityczne konsekwencje proponowanych reform systemu wyborczego do rad średnich i dużych miast.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z 8.03.1990 Ordynacja wyborcza do rad gmin. Dz.U., nr 16, poz. 96.
2.Ustawa z 16.07.1998 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U., nr 95, poz. 602.
3.Ustawa z 11.04.2001 o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 45, poz. 497.
4.Ustawa 15.02.2002 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym. Dz.U., nr 23, poz. 220.
5.Ustawa 5.01.2011 Kodeks wyborczy. Dz.U., nr 21, poz. 112.
6.GUS (2014). Miasta w liczbach 2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
7.Alberski, R., Antoszewski, A., Lisicka, H., Skrzypiński, D., Solarz, R. (2001). Wybory do rad gmin na Dolnym Śląsku. Wrocław: Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska.
8.Alberski, R., Antoszewski, A., Cichosz, M., Ferens, A., Lisicka, H., Skrzypiński, D., Solarz, R. (2003). Wybory samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie dolnośląskim. Wrocław: Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska.
9.Ignasiak, A. (2015). Mniejsza rada, silniejszy prezydent – wybory szczecińskich radnych w latach 2002-2014. W: M. Drzonek (red.), Szczecin, obywatele, samorząd. Przyczynek do retrospekcji 25 lat (s.73–90). Kraków–Szczecin: Wydawnictwo „Dante”.
10.Piasecki, A.K. (2004). Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989–2002. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Raciborski, J. (1997). Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.