Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.33-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (33)
Zachowania wyborcze mieszkańców miast w latach 1990–2015 a afiliacje polityczne ich prezydentów po 2002 roku

Autorzy: Rafał Matyja
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Słowa kluczowe: wybory prezydenckie wybory parlamentarne wybory samorządowe prezydenci miast miasta polskie zachowania wyborcze
Rok wydania:2015
Liczba stron:27 (5-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ocena związku między profilami elektoratów miast prezydenckich, ustalonymi na podstawie ogólnopolskich wyborów prezydenckich i sejmowych, a afiliacjami politycznymi prezydentów miast. Na podstawie danych z sześciu elekcji – trzech prezydenckich (1995, 2005, 2015) i trzech sejmowych (1991, 2001, 2011) – dokonano podziału miast na grupy, charakteryzujące się podobnymi preferencjami wyborców. Następnie zbadano zależność między trwałymi cechami zachowań w wyborach ogólnopolskich a wynikami wyborów prezydentów miast. Badanie zamyka próba wyjaśnienia prawidłowości i odstępstw dostrzeżonych w zachowaniach wyborców 107 badanych ośrodków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowski Jerzy, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
2.Drzonek Maciej, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Wydawnictwo Dante, Kraków 2013.
3.Flis Jarosław, Galicyjskie odmienności wyborcze, w: Szkoły polskiej demokracji, red. Artur Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014.
4.Flis Jarosław, Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, „Studia Politologiczne” 2011, vol. 20.
5.Flis Jarosław, Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do Sejmu i Senatu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
6.Gędźwiłł Adam, Dlaczego sukces?, w: Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, red. Jacek Raciborski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2008.
7.Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność Polski w przekroju terytorialnym w 2014 r., Warszawa 2015.
8.Grabowska Mirosława, Boskie i cesarskie. Religijność oraz stosunki między państwem a Kościołem a zachowania polityczne, w: Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. Radosław Markowski, ISP PAN – Fundacja im.
9.Grabowska Mirosława, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.
10.Jasiewicz Krzysztof, Portfel czy różaniec? Ekonomiczne i aksjologiczne determinanty zachowań wyborczych, w: Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze, red. Radosław Markowski, ISP PAN – Fundacja
11.im. Friedricha Eberta, Warszawa 1999.
12.Kabath Elżbieta, Rykiel Zbigniew, Metody badań geografii wyborczej i ich wyniki, w: Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. Henryk Rogacki, Wydawnictwo Naukowe Bogucki
13.Kowalski Mariusz, Polaryzacja zachowań wyborczych jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju, w: Przestrzeń wyborcza Polski, red. Mariusz Kowalski, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Akademicki, Warszawa 2013.
14.Kyloušek Jakub, Pink Michal, Šedo Jakub, Volební mapa mĕsta Brna, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007.
15.Lewis Paul G., Political parties in Post-Communist Eastern Europe, Routledge, London–New York 2000.
16.Lisowski Andrzej, Zróżnicowanie społeczne i zachowania wyborcze w wybranych miastach w Polsce, „Prace i Studia Geograficzne” 2009, t. 42.
17.Matyja Rafał, Rywalizacja polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2013.
18.Sobczyński Marek, Zróżnicowanie przestrzenne postaw politycznych mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
19.Szawiel Tadeusz, Podział lewica–prawica w polityce oraz w szerszym kontekście kulturowym, w: Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej
20.Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
21.Węcławowicz Grzegorz, Jarosz Andrzej, Śleszyński Przemysław, Atlas Warszawy, z. 5, Wybory parlamentarne 1991 i 1993, IGiPZ PAN, Warszawa 1998.