Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.34-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (34)
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych jako podmioty etnopolityki

Autorzy: Dorota Kowalewska
Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe mniejszości narodowe i etniczne partycypacja polityczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:21 (27-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono uwarunkowania i role organizacji mniejszości narodowych etnicznych w polityce. Według autorki cele polityczne organizacji skupiają się wokółposzerzenia kontroli nad warunkami zachowania własnej tożsamości przez grupę oraz poszerzenia możliwości prawno-instytucjonalnych do działalności publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bennet Tony, Silva Elizabeth, Introduction: Cultural Capital-Histories, Limits, Prospects, „Poetics” 2011.
2.Bojar Hanna, Mniejszości narodowe – nowe formy uczestnictwa w życiu III Rzeczypospolitej, w: Elementy nowego ładu, red. Henryk Domański, Andrzej Rychard, Warszawa 1991.
3.Bourdieu Pierre, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2006.
4.Bourdieu Pierre, The Social Structures of the Economy, Cambridge 2005.
5.Chmaj Marek, Żmigrodzki Marek, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1998.
6.Flaszewska Sylwia, Zakrzewska-Bielawska Agnieszka, Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. Anna Adamik, Warszawa 2013.
7.Gliński Piotr, Palska Hanna, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: Elementy nowego ładu, red. Henryk Domański, Andrzej Rychard, Warszawa 1997.
8.Kacperczyk Anna, Społeczne światy i areny a problem zmiany organizacyjnej, w: Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, red. Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Łódź 2007.
9.Knopek Jacek, Przedstawiciele życia organizacyjnego i społecznego na Pomorzu. Szkic o mniejszości greckiej, w: Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, seria druga, red. Andrzej Chodubski, Andrzej K. Waśkiewicz, Gdańsk 2002.
10.Kwaśniewski Krzysztof, Socjologia mniejszości a definicja mniejszości narodowej, „Sprawy Narodowościowe” 1992, t. 1.
11.Lin Nan, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge 2001.
12.Łodziński Sławomir, Równość i różnica: mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2005.
13.Mider Daniel, Partycypacja polityczna w Internecie, Warszawa 2008.
14.Mieczkowski Janusz, Przemiany struktur organizacyjnych mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim, w: Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, seria druga, red. Aandrzej Chodubski, Andrzej K. Waśkiewicz, Gdańsk 2002.
15.Pałecki Krzysztof, Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej, w: Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2007.
16.Skarżyńska Krystyna, Aktywność i bierność polityczna, w: Podstawy psychologii politycznej, red. Krystyna Skarżyńska, Poznań 2002.
17.Stolle Dietlind, Kapitał społeczny, w: Zachowania polityczne, red. Dalton Russell J., Kliengemann Hans-Dieter, Warszawa 2010.
18.Swartz David L., Symbolic Power, Politics and Intellectuals: The Political Sociology of Pierre Bourdieu, Chicago 2013.
19.Szacki Jerzy, Tradycja, Warszawa 2011.
20.Szczegóła Lech, Bierność obywateli: apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Warszawa 2013.
21.Szyszlak Elżbieta, Sekurytyzacja problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin 2015.
22.Vermeersch Peter, Minority Associations. Issues of representation, internal democracy and legitimacy, w: Political participation of minorities, red. Marc Weller, Katherine Nobbs, Oxford 2010.
23.Wnuk-Lipiński Edmund, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005.
24.Wolanik Boström Katarzyna, Opowiadania o karierze – zawodowe paradygmaty i gra dystynkcji, w: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. Glinka Beata, Kostera Monika, Warszawa 2012.
25.Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 roku. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005, Nr 17, poz. 141.
26.Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104.
27.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203.