Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)
Health Policy Program “The Brave Eight” as an Element of the Strategy for Solving Social Problems for the City of Szczecin for 2015–2020
(Program „Odważna ósemka” jako element Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–2020)

Autorzy: Marcin Kolwitz
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Medycyny Społecznej Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Słowa kluczowe: program polityki zdrowotnej promocja zdrowia otyłość miasto Szczecin samorząd terytorialny
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (101-110)
Klasyfikacja JEL: I18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015– 2020 jest kluczowym dokumentem dla polityki społecznej Szczecina. W jej ramach mieści się też polityka zdrowotna, której instrumentem są programy polityki zdrowotnej. Aktualnie realizowany jest w Szczecinie program Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka. Odpowiada on na zagrożenia zdrowotne pojawiające się w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: nadwagę i otyłość. Działania związane z Odważną ósemką mają na celu wyodrębnienie populacji dotkniętej i zagrożonej problemem (badania przesiewowe) oraz zmianę postaw zdrowotnych dzieci (zmiana nawyków żywieniowych oraz promowanie aktywności fizycznej). Projekt programu został oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i we wrześniu 2016 rozpoczęła się jego realizacja.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AOTMiT (2016). Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 36/2016 z dnia 4 marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Pobrane z: http://doczz.pl/doc/1052102/opinia-prezesa-agencji-oceny-technologii-medycznych-i%20doczz.pl/doc/1052102/opinia-prezesa-agencji-oceny-technologii-medycznych. (20.12.2017).
2.Andruszkiewicz, A., Banaszkiewicz, M. (red.) (2008). Promocja zdrowia. T. 1. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. Lublin: Wydawnictwo Czelej.
3.BIP (2016). Szczegółowe warunki konkursu do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV.3.2016.WP na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Załącznik nr 1. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp?soid=A16ED0365B194F3B874F3E91559C3274 (20.12.2017).
4.BIP (2017). Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Wyniki konkursów ofert Wydziału Spraw Społecznych. Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50222.asp (20.12.2017).
5.Drugie porozumienie programowe dla Szczecina (2014). Pobrane z: http://www.szczecin.pl/files/25D13E573C19457F8244F93E3F2E0C55/Drugie%20Porozumienie%20Programowe%20dla%20Szczecina.
6.pdf#page=7&zoom=auto,-13,729 (20.12.2017).
7.Dz.U. (2013). Ustawa z 12.03.2004 o pomocy społecznej. Dz.U. 2013, poz. 182, z późn. zm.
8.Dz.U. (2015a). Ustawa z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U.
9.2015, poz. 581, z późn. zm.
10.Dz.U. (2015b). Ustawa z 15.04.2011 o działalności leczniczej. Dz.U. 2015, poz. 618 z późn. zm.
11.Dz.U. (2016a). Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, z późn. zm.
12.Dz.U. (2016b). Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2016, poz. 814.
13.Informacja dla rodziców (2017). Pobrane z: https://pe.szczecin.pl/files/F63DDDE235A347DDA61AF6AC757DF519/
14.Informacja_dla_rodzicow_odwazna_osemka__program_zapobiegania_otylosci_u_dzieci.pdf (20.12.2017).
15.Informacja (2017)._Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkól podstawowych.docx. Pobrane z: https://www.spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdzialanie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat?contrast=night (20.12.2017).
16.Karski, J.B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia. Warszawa: CeDeWu.
17.Krzystek, P. (2014). Szczecin 2020. Pobrane z: http://www.szczecin.eu/sites/default/files/program_szczecin_2020.pdf (20.12.2017).
18.Sygit, M. (2010). Zdrowie Publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
19.Uchwała (2016). Uchwała nr XVI/384/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy miasto Szczecin na lata 2015–2020. Pobrane z: http://mopr.szczecin.pl/dokumenty/strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_dla_gminy_miasto_szczecin_na_lata_2015-2020_-_15_05_12_11_05_2016.pdf (20.12.2017).
20.Włodarczyk, W.C. (2014). Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.