Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.44-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018 (44)
Brak poczucia sprawczości – wybory do parlamentu Europejskiego na tle wyborów samorządowych. Przykład województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Katarzyna Molska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: poczucie sprawczości; partycypacja wyborcza; wybory do Europarlamentu; wybory samorządowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (65-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest próba wykazania korelacji między poczuciem sprawczości wyborczej a partycypacją wyborczą na Pomorzu Zachodnim. Badania dotyczące tej zależności przeprowadzono na przykładzie trzech miast na prawach powiatu – Koszalina, Szczecina i Świnoujścia – a wyniki zestawiono z danymi z powiatów ziemskich. Artykuł pokazuje zmiany w partycypacji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2014. Wyniki zostały zestawione z wynikami wyborów samorządowych przypadających w latach 2006–2014. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytania o to, czy poziom partycypacji wyborczej w wyborach do europarlamentu odzwierciedla przybliżoną liczbę osób regularnie biorących udział w pozostałych wyborach oraz czy udział w wyborach może świadczyć o subiektywnym interesie jednostki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aronson, E. (2001). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Balcerowicz, L. (2012). Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Poznań: Zysk i S-ka.
3.CBOS (2003a). Nieobecni w referendum – przyczyny zapowiadanej absencji. Pobrane z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_094_03.PDF (27.07.2017).
4.CBOS (2003b). Po referendum akcesyjnym. Pobrane z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_126_03.PDF (27.07.2017).
5.CBOS (2004). Postawy wobec demokracji. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_104_04.PDF (27.07.2017).
6.CBOS (2009). Wybory do Europarlamentu w powyborczych deklaracjach Polaków. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_110_09.PDF (27.07.2017).
7.CBOS (2010). Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_132_10.PDF (27.07.2017).
8.CBOS (2014a). Opinie o demokracji. Pobrane z: .https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_042_14.PDF (27.07.2017).
9.CBOS (2014b). Polacy o swoim udziale w ostatnich wyborach samorządowych. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_177_14.PDF (27.07.2017).
10.CBOS (2014c). Polscy eurodeputowani i wybory do Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_033_14.PDF (27.07.2017).
11.CBOS (2014d). Ranga wyborów samorządowych i zainteresowanie decyzjami władz różnych szczebli. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_148_14.PDF (27.07.2017).
12.CBOS (2014e). Wybory do Parlamentu Europejskiego. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_040_14.PDF (27.07.2017).
13.CBOS (2014f). Wybory samorządowe. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_136_14.PDF (27.07.2017).
14.CBOS (2016). Opinie o demokracji. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_100_16.PDF (27.07.2017).
15.Chodubski, A.J. (2004). Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Crick, B. (2004). W obronie polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.Cześnik, M. (2007). Partycypacja wyborcza w Polsce. Perspektywa porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
18.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
19.Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2016). Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych. Opuscula Socjologica, 3, 5–19.
20.Domański, H. (2009). Społeczeństwa Europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
21.Domański, R. (2002). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
22.Dudek, A. (2016). Historia polityczna Polski. 1989–2015. Kraków: Znak Horyzont.
23.Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
24.Lipset, S.M. (1998). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Makowska, M. (red.) (2013). Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
26.Marsh, D., Stoker, G. (red.) (2006). Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
27.Molska, K. (2015). Analiza frekwencji w wyborach samorządowych na tle pozostałych elekcji. Studium przypadku Pomorza Zachodniego. W: P. Antkowiak (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia i perspektywy
28.rozwoju (s. 105–121). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD.
29.Molska, K., Krzeszewska, M. (2016). Ustawa metropolitalna szansą dla Szczecina? Procesy suburbanizacyjne niejawnym argumentem politycznym. Acta Politica Polonica, 2 (36), 91–100.
30.Piasecki, A.K. (2012). Wybory w Polsce. 1989–2011. Kraków: Arcana.
31.Sartori, G. (1994). Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32.Skarżyńska, K. (red.) (2002). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
33.Syska, M., Niwiński, R. (red.) (2015). Demokracja reaktywacja. Debata o kryzysie demokracji i jej przyszłości. Wrocław: Ośrodek Myśli Politycznej im. F. Lasalle’a.
34.Szacka, B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
35.Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
36.Wnuk-Lipiński, E. (2008). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.