Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Queerowanie intymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide

Autorzy: Bartosz Dąbrowski
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: diarystyka autobiografia homoseksualizm queer theory dzienniki Jarosław Iwaszkiewicz Jerzy Zawieyski
Rok wydania:2014
Liczba stron:17 (51-67)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisuję różnorodne tekstualne strategie polskich, homoseksualnych dzienników z pierwszej połowy XX wieku. Omawiam kwestię ich gatunkowego uwikłania w relacji do założycielskich, dla gejowskiej autobiografii, tekstów André Gide’a i Oscara Wilde’a oraz wskazuję na podobieństwa i różnice w sposobach konstruowania homoseksualnej podmiotowości. Na podstawie spostrzeżeń Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick i Michela Foucaulta, wskazuję na performatywną sprzeczność intymistycznych gatunków wywiedzionych z autobiograficznej tradycji wyznania w odniesieniu do sytuacji homoseksualnego podmiotu, a także rekonstruuję reguły jego tekstualnej widzialności na przykładzie dzienników Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Zawieyskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewski Jerzy, Gra z cieniem, Czytelnik, Warszawa 1987.
2.Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa
3.1996.
4.Butler Judith, Uwikłani w płeć, przeł. Karolina Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
5.2008.
6.Dollimore Jonathan, Sexual Dissidence. Augustine to Wilde, Freud to Foucault, Oxford University
7.Press, London–New York 1991.
8.Foucault Michel, Hermeneutyka podmiotu. Wykłady z Collège de France 1981/1982, przeł. Michał
9.Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
10.Foucault Michel, Abnormal. Lectures at the Collège de France 1974–1975, red. Valerio Marchetti,
11.Antonello Salomoni, tłum. Graham Burchell, Verso, London–New York 2003.
12.Galant Arleta, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii
13.Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010.
14.Gombrowicz Witold, Kronos, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
15.Iwaszkiewicz Jarosław, Dziennik 1911–1945, oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, wstęp
16.Andrzej Gronczewski, Czytelnik, Warszawa 2007.
17.Iwaszkiewiczowie Anna i Jarosław, Listy, Czytelnik, Warszawa 1998.
18.Iwaszkiewicz Jarosław, Homoseksualizm w literaturze, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 4.
19.Iwaszkiewicz Jarosław, Nowa powieść Andrzeja Gide’a, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 4–14.
20.Kosofsky-Sedgwick Eve, Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley–Los
21.Angeles 1990.
22.Kosofsky-Sedgwick Eve, Tendencies, Duke University Press, Durham 1999.
23.Lechoń Jan, Dziennik, t. 2, PIW, Warszawa 1992.
24.Linzie Anna, The True Story of Alicia B. Toklas. A Study of Three Autobiographies, University of
25.Iowa Press, Iowa City 2006.
26.Loftus Brian, Speaking silence: The strategies and structures of queer autobiography, „College Literature”
27.2006, Feb.
28.Mycielski Zygmunt, Dziennik 1950–1959, Iskry, Warszawa 1999.
29.Ritz German, Gatunek literacki a gender. Zarys problematyki. W: tegoż, Nić w labiryncie pożądania.
30.Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. Bronisław Drąg,
31.Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
32.Robinson Paul, Gay Lives. Homosexual autobiography from John Addington Symmonds to Paul Monette,
33.University of Chicago Press, Chicago 1999.
34.Queer Lives. Men’s Autobiographies from Nineetneth-Century France, tłum. William Peniston, Nancy
35.Erber, University of Nebraska Press, Lincoln–London 2007.
36.Zawieyski Jerzy, Kartki z dziennika 1955–1969, wybór, wstęp, oprac. Jan Z. Brudnicki, Bogdan Wit,
37.Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983.