Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Matka, autobiografia. Próby

Autorzy: Maciej Duda
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: macierzyństwo postkolonializm matka autobiografia
Rok wydania:2014
Liczba stron:14 (69-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Na podstawie lektury trzech współczesnych tekstów dotyczących macierzyństwa autor szkicu szuka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dzisiaj matki mogą pisać autobiografie i w jakim celu piszące matki wybierają formy autobiograficzne. Autor interpretuje teksty Agnieszki Graff Matka feministka, Rachel Cusk Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa i Małgorzaty Łukowiak Projekt matka. Niepowieść, wykorzystując metodologie badań postkolonialnych. W ten sposób odpowiada na pytania dotyczące budowania/konstruowania podmiotowości matki i próby ich zapisu wykorzystujące formę felietonu, publicznego odczytu, eseju, bloga.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cusk Rachel, Praca na całe życie. O początkach macierzyństwa, przeł. Agnieszka Pokojska, Dom
2.Wydawniczy Elipsa, Wołowiec 2014.
3.Ettinger Brechta L., Podmiotowość matczyna, ready-made matko-potwór i etyka szacunku, „Czas
4.Kultury” 2011, nr 163 (4).
5.Galant Arleta, Autobiografia i płeć. W: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, Jadwiga Mielcarek,
6.Aleksandra Gieczys, Feminoteka, Warszawa 2006.
7.Galant Arleta, Autobiografia na kanon. W: Kanon i obrzeża, red. Inga Iwasiów, Tatiana Czerska,
8.Universitas, Kraków 2005.
9.Gautier Brigitte, Zaklęcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej. W: Krytyka feministyczna.
10.Siostra teorii i historii literatury, red. Grażyna Borkowska, Liliana Sikorska, Wydawnictwo IBL,
11.Warszawa 2000.
12.Gosk Hanna, Opowieści skolonizowanego/kolonizatora. W kręgu studiów postzależnościowych nad
13.literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2010.
14.Graff Agnieszka, Jestem stąd, Wydawnictwo Krytyki Polityczej, Warszawa 2014.
15.Graff Agieszka, Matka feministka, Wydawnictwo Krytyki Polityczej, Warszawa 2014.
16.Iwasiów Inga, Gender dla średniozaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Wydawnictwo W.A.B.,
17.Warszawa 2004.
18.Łukowiak Małgorzata, Projekt matka. Niepowieść, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014.
19.Penn Shana, Sekrety Solidarności. Kobiety, które pokonały komunizm w Polsce, przeł. Maciej Antosiewicz,
20.Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014.
21.Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce,
22.red. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
23.Warszawa 2012.
24.Skórzewski Dariusz, Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury. W: (Nie)obecność.
25.Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, Dom
26.Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
27.Witosz Bożena, Kobieta w literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.
28.Zębala Agnieszka, Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych, „Ruch Literacki” 2005,
29.nr 6.