Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2021.30-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 30
Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Kognitywne i afektywne cechy uczących się języków obcych. Polscy studenci germaniści)

Autorzy: Krystyna Janaszek ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa
Słowa kluczowe: studenci germanistyki cechy indywidualne nauka języków obcych
Rok wydania:2021
Liczba stron:16 (185-200)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 355

Abstrakt

Opisane w artykule badania ankietowe przeprowadzono w ostatnich latach wśród studentów germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (55 osób). Ankieta dotyczyła kognitywnej sfery osobowości uwzględniającej predyspozycje intelektualne badanych oraz sfery afektywnej związanej z płaszczyzną uczuć i emocji towarzyszących procesowi kształcenia językowego. Z badań wynika, że większość cech indywidualnych studentów sprzyja sukcesowi w studiowaniu języka obcego. W sferze kognitywnej są czynniki, które wspomagają rozwój mowy ustnej (np. inteligencja językowa) i pisanej (np. styl refleksyjny). Studentów charakteryzuje wrażliwość gramatyczna, a także duża samodzielność w podejmowaniu działań komunikacyjnych. W sferze afektywnej studiowanie języka wspomagają cechy charakterologiczne (np. optymizm) oraz pozytywna, instrumentalno-integrująca, motywacja. Niepokój budzi jedynie zbyt niska ocena własnych możliwości językowych związana z brakiem umiejętności autowaloryzacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allik, Juri, Anu Realo. „Intelligence, Academic Abilities, and Personality“. Personality and Individual Differences 23 (1997): 809‒814.
2.Fontana, David. Psychologia dla nauczycieli. Übers. v. Mateusz Żywicki. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998.
3.Gardner, Howard E. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books, 1993.
4.Komorowska, Hanna. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005.
5.Kurcz, Ida. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000.
6.Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Übers. v. Paula Sawicka. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1990.
7.Oleś, Piotr. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.
8.Pervin, Lawrence A. Psychologia osobowości. Übers. v. Marek Orski. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
9.Pfeiffer, Waldemar. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2001.
10.Piechurska-Kuciel, Ewa. „Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych ‒ rola lęku językowego“. In: Nauka języków obcych w perspektywie ucznia, hrsg. v. Hanna Komorowska, 239‒258. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011.
11.Pilch, Tadeusz. Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998.
12.Stoliarienko, Ludmiła Dmitriewna. Osnovy psychologii. Rostov na Donu: Izdatielstvo Feniks, 2008.
13.Strelau, Jan. Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
14.Strelau, Jan, Dariusz Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
15.Strelau, Jan, Zbigniew Pietrasiński, Janusz Reykowski. „Osobowość“. In: Psychologia, hrsg. v. Tadeusz Tomaszewski, 679‒825. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
16.Szałek, Marek. Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Motywacja w teorii i praktyce. Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2004.
17.Szarota, Piotr. „Polska lista przymiotnikowa (PLP). Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości“. Studia Psychologiczne 33 (1995): 227‒256.
18.Szewczuk, Włodzimierz. Psychologia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
19.Szczepaniak, Piotr, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski. „Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą polskiej listy kwestionariusza CISS Endlera i Parkera“. Przegląd Psychologiczny 39 (1996): 187‒210.
20.Wilczyńska, Weronika, Anna Michońska-Stadnik. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon, 2010.
21.Włodarski, Ziemowit, Anna Matczak. Wprowadzenie do psychologii. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.