Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
(Educational function of tourist activities of seniors and youth)

Authors: SŁAWOMIR PYTEL
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi

ROMAN SZKUP
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych
Keywords: senior tourism youth tourism the educational function of tourism
Data publikacji całości:2018-06-20
Page range:9 (115-123)
Klasyfikacja JEL: I21 I26 J14 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article was to present the educational function which can be played by tourist activities for seniors and comparing them to tourist activities of academic youth. Apart from the traditional, educational role of tourism, visiting new places, we experience closeness and social integration of the community. The results obtained allow to conclude that the educational function of tourism is more important for seniors than for young people.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alejziak, W. (2012). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: AWF.
2.Alén, E., Domínguez, T. Losada, N. (2012). Senior Tourism and Accessible Tourism, Pontevedra, Spain: University of Vigo.
3.Bąk, I. (2012). Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa. W: A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego (s. 13-23). Wrocław: Wydawnictwo Uni¬wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Bąk, I. (2013). Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane ZUT.
5.Denek, K. (1997). Wycieczki we współczesnej szkole. Poznań: Eruditus.
6.Denek, K. (2000). W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole. Poznań: Eruditus.
7.Drogosz, M. (2009). Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Warszawa. Wolters Kluwer.
8.European Commission (2015). Call for proposals. Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sec¬tor. Pobrano z: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description. pdf (15.01.2018).
9.Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa. PWE.
10.Głąbiński, Z. (2015). The application of social survey methods in analysing the tourist activity of seniors. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27, 51-65.
11.González, A.M., Rodríguez, C., Miranda, M.R., Cervantes, M. (2009). Cognitive age as a criterion explaining senior tourists’ motivations. International Journal of Culture. Tourism and Hospitality Research, 2 (3), 148-164.
12.Goźlińska, E. (2009). Jak przygotować wycieczkę szkolną? Warszawa: WSiP.
13.Gracz, J., Sankowski, T. (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. Poznań: AWF.
14.Gralak, K., Kacprzak, M. (2012). Formy uczestnictwa młodzieży licealnej w ruchu turystycznym (na przykładzie Włodawy i Lublina). Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 1 (9), 101-112.
15.Hill, D.R. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Warszawa. Wydawnictwo Laurum.
16.Madras-Majewska, B., Majewski, J. (2013). Apiturystyka jako forma turystyki edukacyjnej. Prace Naukowe Uniwer¬sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 144-152.
17.Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska, 1-2, (15), 21-30.
18.Toczek-Werner, S., Sołtysik, M. (2009). Participation of Poles in outdoor sport activities in view of age diversification. Studies in Physical Culture and Tourism, 4 (16), 4431-438.
19.Trafiałek, E. (2006). Uniwersytety Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych. Geron¬tologia Społeczna, 1 (1), 19-25.
20.Turos, L. (1996). Turystyka i edukacja. Warszawa: Ypsylon.
21.Wartecka-Ważyńska, A. (2007). Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
22.Żelazna, K., Górska-Warsewicz, H. (2013). Zachowania turystyczne młodzieży. Problemy Turystyki i Rekreacji, 2, 36-51.
23.Żmudzki, G. (2013). Analiza czynników kształtujących zachowania turystyczne młodzieży w aspekcie ich wpływu na popyt turystyczny w Polsce. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.