Search

Result: Found records: 83.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Ability to Maintain Attention during Visuomotor Task Performance in Handball Players and Non-Athletes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Go to
2. Wpływ prywatnego kopiowania na opłacalność produkcji telewizyjnych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
3. Instytucjonalizacja form społecznej dyfuzji informacji w Internecie
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
4. Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin
(Acta Politica Polonica)
3/2015 (33) 2015 Go to
5. Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
6. Przyczynek do marksistowskiej krytyki prywatnego automobilizmu
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
7. Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
8. Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995–2013)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
9. Wykorzystanie syntetycznej miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w ocenie sytuacji finansowej grupy przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
10. Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
11. KREACJA I TRANSFER WIEDZY W SIECIACH ORGANIZACJI USŁUG PROFESJONALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
12. Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 22 2015 2015 Go to
13. Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
14. Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
15. Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich spółkach kapitałowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
16. Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
17. Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce – ujęcie ekonomiczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
18. Spostrzeżenia z wdrażania idei développement durable i budowy społeczeństwa zrównoważonego we Francuskich Indiach Zachodnich i Gujanie Francuskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
2/2014 (28) 2014 Go to
19. Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
20. Ustawa o rewitalizacji a zakres partycypacji społecznej – wyzwania i zagrożenia
(Acta Politica Polonica)
2/2016 (36) 2016 Go to
21. Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
22. WIEDZA FINANSOWA A ANALFABETYZM KONSUMENCKI NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
23. POZIOM I DYNAMIKA WYDAJNOŚCI PRACY ORAZ JEJ ZRÓŻNICOWANIE W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000–2011
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
24. Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
25. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Go to
26. Molecular study of Prussian carp – an invasive species in the lakes of the Leszno Lakeland
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
27. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
28. Aktywność turystyczna seniorów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
29. Wpływ publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw na ich wycenę rynkową na przykładzie spółek przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
30. Polscy menedżerowie wobec teorii organizacji i zarządzania
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2016 2016 Go to
31. Bezzatrudnieniowy charakter wzrostu gospodarczego w Polsce i jej regionach (w latach 1995–2013)
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
32. Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania dóbr informacyjnych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
33. Zmiany aktywności gospodarczej przedsiębiorstw przewozowych w świetle wyników badania koniunktury w transporcie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
34. Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
35. Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
36. Relacje Kardynała Augusta Hlonda z Arcybiskupem Józefem Gawliną w latach 1993-1948
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
37. Trade Credit in the Financial Structure of Polish Companies
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
38. Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
39. Normatywny a faktyczny czas pracy w Polsce i Unii Europejskiej – stan i uwarunkowania zmian
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
40. WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
41. Chrystus w nexus mysteriorum
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Go to
42. Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 15 (2017) 2017 Go to
43. Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Go to
44. Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie.
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
45. Kredyt kupiecki w badaniach jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
46. Usieciowienie instytucji finansowych a procesy internacjonalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
47. Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
48. Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
49. Egzemplifikacja efektu inkumbenta w wyborach bezpośrednich kierowników gminnej egzekutywy w Polsce i jego strukturalne uwarunkowania
(Acta Politica Polonica)
3/2017 (41) 2017 Go to
50. Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiana w czasie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
51. BIPOLARNOŚĆ PRAW AUTORSKICH A RELACJE W SPOŁECZEŃSTWIE ONLINE
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
52. Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
53. Amerykański Światowid. Cztery oblicza kompleksu militarno-przemysłowo-medialnego
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Go to
54. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Go to
55. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
56. Cybernarcyzm
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
57. Pisanie przeszłości. "Wygnańcy" Jana M. Piskorskiego oraz "Między Stettinem a Szczecinem" Jana Musekampa
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Go to
58. Wpływ funkcjonowania nieautoryzowanych kanałów dystrybucji na branżę filmową
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
59. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part II. Does Higher Intensity Means Better Outcome?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Go to
60. Czynniki reelekcji inkumbentów na stanowiskach gminnej egzekutywy w gminach miejskich i miejsko-wiejskich w 2014 roku
(Acta Politica Polonica)
1/2018 (43) 2018 Go to
61. Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Go to
62. Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
63. Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
64. Znaczenie big data w statycznej i dynamicznej koncepcji efektywności ekonomicznej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Go to
65. Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
66. Problem z partycypacją pracowniczą w Solaris Bus & Coach S.A. – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
67. Instytucjonalne ograniczenia rozwoju dóbr informacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
68. Rzadkość cyfrowych dóbr informacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Go to
69. Katolicka społeczność Gdańska w świetle ksiąg metrykalnych z drugiej połowy XVIII wieku. Nowe spojrzenie na przemiany demograficzne w wielowyznaniowym, protestanckim ośrodku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
70. O tej, która wyszła z cienia. Pani Stefa Magdaleny Kicińskiej jako przykład biografii pedagogicznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (11) 2018 2018 Go to
71. Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus and alien sturgeon species in Polish waters: can biometric analysis assist species discrimination and restoration?
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
72. Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława F. Rakowskiego
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
73. Poszukiwanie „objawień antropologicznych” w chrystologii. Wskazówki metodologiczne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
74. The importance of social media in financial services’ selling
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
75. Szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 60. XX wieku. Estetyka i polityka
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2020 2020 Go to
76. Penalty for ‘lawlessness of use’ of a building object – commentary (gloss) to the Judgment of the Supreme Administrative Court of 11 May 2017, II OSK 2283/15
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Go to
77. Miłość małżeńska w życiu świętych Luigiego i Marii Quattrocchi oraz Louisa i Zelii Martin. Analiza teologiczno-psychologiczna
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Go to
78. „Poeci byli moimi nauczycielami” Z Arturem Danielem Liskowackim rozmawia Sławomir Iwasiów
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Go to
79. How to Grow Stoneless Cherries, or What Parish Registers Hide Besides Demographics
(Przeszłość Demograficzna Polski)
45, 2023 2023 Go to
80. O problemie tak zwanej zmiany doprecyzowującej jako nienormatywnej zmiany legislacyjnej
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2022 (38) 2022 Go to
81. Szczecin 1964 (w krótkich hasłach)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Go to
82. Emotionen in medialen Diskursen am Beispiel von Memes
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Go to
83. Are Coastal Cities Senior-Friendly?
(Studia Maritima)
Vol. 36 2023 2023 Go to
Page