Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług
(FOREIGN DIRECT INVESTMENT – INVESTMENTS ATTRACTIVENESS CRITERIA IN THE SERVICE SECTOR)

Authors: Katarzyna Puchalska
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Keywords: foreign direct investment investment attractiveness investors
Year of publication:2018
Page range:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: F21 F23 O16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The increasing attractiveness of the services sector for foreign investors indicates the need to define “a set of advantages and disadvantages specific to the location of the investment” (Pilarska, 2006, p. 47). This study assessed the characteristics, factors that, according to foreign investors, determine the attractiveness of the location of the investment. According to the analyzed group of foreign investors, the market, especially its size, plays a decisive role in the services sector. Political conditions are not important for investors, and as a neutral are perceptible the existing opportunities for transfer of profits. It can therefore be concluded that the analyzed group of entities operating in the service sector undertakes mainly market-oriented investments, create companies – branches that invest in the host country’s market for the purpose of selling their services there. It must be borne in mind, however, that there are numerous studies conducted on this subject that the motives for making FDI change with the change in the value of incoming investment.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białoń, L., Janczewska, D. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce – marketingowe metody oceny z perspektyw sektora. Warszawa: WSM SIG.
2.Bożyk, P., Misala, J., Puławski, M. (1999). Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWE.
3.Buckley, P.J. (1995). Foreign Direct Investment and Multinational Enterprise. London: McMillan Press.
4.Budnikowski, A. (2003). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
5.Businessinsider (2017). Pobrane z: http://businessinsider.com.pl/finanse/atrakcyjnosc-inwestycyjna-polski-2017-raport-ey (3.08.2017).
6.EY (2017). Pobrane z: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Atrakcyjno%C5%9B%C4%87_inwestycyjna_Polski_2017/$FILE/EY-Atrakcyjnosc-inwestycyjna-Polski-2017-pl.pdf (3.08.2017).
7.Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych.
8.Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warsz awa: Difin.
9.Jahrreiss, W. (1984). Zur Theorie der Direktinvestitionen im Ausland: Versuch einer Bestandsaufnahme, Weiterführung und Integration partialanalytischer Forschungsansatze (Volkswirtschaftliche Schriften) (German Edition) (Perfect Paperback). Berlin: Duncker & Humblot.
10.Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
11.Karaszewski, W. (2008). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Toruń: TNOiK.
12.Kozłowska, M. (2015). Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
13.Krugman, P., Obstfeld, M. (1997). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. T. 1. Warszawa: PWN.
14.Lizińska, W. (2012). Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytety Gdańskiego, 31, 673–686.
15.Michalet, C.A. (1997). Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment: The Opening of Central and Eastern Europe. Washington: The World Bank.
16.OECD (1996). OECD Benchmark Definition Direct Investment. Third Edition, Paris. Pobrane z: http://www.oecd.org./ (3.08.2017).
17.Parker, J.E.S. (1974). The Economics of Innovation: the National and Multinational Enterprise in Technological Change. London: Longman.
18.Pilarska, C. (2006). Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych. Zeszyty Naukowe PTE, Kraków, 4, 45–75.
19.Różański, J. (2010). Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena. Warszawa: PWE.
20.Rymarczyk, J. (red.) (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
21.Stankiewicz, M.J. (2008). Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 7–8, 95–111.
22.Stawicka, M. (2007). Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa: CeDeWu. Stawicka, M., Kwieciński, L., Wróblewski, M. (2010). Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Analiza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Województwa Dolnośląskiego” (POKL.08.01.04-02-003/08). Pobrane z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Studium/ analiza_atrakcyjnosci_regionu.pdf (3.08.2017).
23.Viola, M.R. (1996). Reputationsbildung und Auslandskapital. Entwicklung der Transformationländer Ungarn und Polen. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag.
24.Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.