Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży


(USE OF INTERNET SOURCES TO OBTAIN TOURIST INFORMATION FOR TRAVEL PLANNING)
10 (7-16) Krzysztof Borodako More
2.

Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych


(SOCIAL MEDIA AS A DETERMINANT OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM SERVICES)
9 (17-25) Liwia Delińska More
3.

Rola konsumeryzmu w menedżerskiej reorientacji projakościowej na przykładzie branży usług medycznych


(THE ROLE OF CONSUMERISM IN MANAGERIAL QUALITY REORIENTATION ON THE EXAMPLE OF A MEDICAL SERVICE)
10 (27-36) Monika Dobska More
4.

Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations


(MANAGING THE IMAGE OF A BUSINESS IN CRISIS SITUATIONS)
8 (37-44) Marta Gaj, Anna Dorobisz More
5.

Wartość i jakość w usługach


(VALUE AND QUALITY IN SERVICES)
9 (45-53) Barbara Iwankiewicz-Rak More
6.

Rynek usług dla organizatorów i uczestników imprez biegowych


(SERVICE MARKET FOR ORGANISERS AND PARTICIPANTS OF RUNNING EVENTS)
12 (55-66) Ewa Kasperska More
7.

Manipulacja w procesie dowodzenia


(MANIPULATION IN THE COMMAND PROCESS)
9 (67-75) Zdzisław Knecht, Daniel Pałka More
8.

Konkurencyjność polskiego transportu drogowego na rynku europejskim


(COMPETITIVENESS OF POLISH ROAD TRANSPORT ON THE EUROPEAN MARKET)
11 (77-87) Augustyn Lorenc More
9.

Rynek pocztowy – przyczynek do badań z perspektywy zarządzania


(POSTAL MARKET – CONTRIBUTION TO RESEARCH FROM THE MANAGEMENT PERSPECTIVE)
9 (89-97) Konrad Michalski More
10.

Relacje rynku turystycznego z rynkami substytucyjnymi


(TOURIST MARKET RELATIONS WITH SUBSTITUTION MARKETS)
10 (99-108) Aleksander Panasiuk More
11.

Koncepcja włączenia Polski i polskich terminali do obsługi ładunków w relacjach Chiny–Europa–Chiny


(THE CONCEPT OF JOINING POLAND AND POLISH TERMINALS TO FREIGHT HANDLING IN CHINA–EUROPE–CHINA RELATIONS)
12 (109-120) Józef Perenc More
12.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług


(FOREIGN DIRECT INVESTMENT – INVESTMENTS ATTRACTIVENESS CRITERIA IN THE SERVICE SECTOR)
10 (121-130) Katarzyna Puchalska More
13.

Wykorzystanie metody service blueprinting w tworzeniu innowacji usługowych


(USING SERVICE BLUEPRINTING METHOD TO CREATE SERVICE INNOVATION)
9 (131-139) Anetta Pukas More
14.

Service dominant logic – intelektualny przekręt?


(SERVICE DOMINANT LOGIC (SDL) – INTELLECTUAL SCAM Keywords: marketing, service marketing, theory of services, Service dominant logic (SDL)
12 (141-152) Kazimierz Rogoziński More
15.

Wspólny bilet kolejowy jako element kształtowania zachowań komunikacyjnych na rynku przewozów pasażerskich


(A INTEGRATED RAILWAY TICKET AS AN ELEMENT OF SHAPING COMMUNICATION BEHAVIORS ON THE PASSENGER TRANSPORT MARKET)
10 (153-162) Grażyna Rosa More
16.

Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych


(THE PLACE OF NATURAL-FOREST EDUCATION IN THE SERVICES SECTOR)
12 (163-174) Beata Sadowska, Anna Ankudo-Jankowska, Monika Starosta-Grala More
17.

Zarządzanie współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym na podstawie badań własnych


(MANAGEMENT OF THE CROSS-BORDER COOPERATION IN MEDICAL RESCUE BASED ON THE OWN RESEARCH)
8 (175-182) Tomasz Smal, Anna Dorobisz More
18.

Społeczno-gospodarcze efekty doskonalenia jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym


(SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF QUALITY IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATION)
10 (183-192) Adam Stecyk More
19.

Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją


(POTENTIAL COOPERATION OPPORTUNITIES OF DESIGNATED OPERATORS AND E-GOVERNMENT)
10 (193-202) Anna Stolarczyk, Marek Sylwestrzak More
20.

Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni


(INTERNAL AUDIT AS A TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTED IN FACULTY OF ENTREPRENEURSHIP AND QUALITY SCIENCE IN THE GDYNIA MARITIME UNIVERSITY)
13 (203-215) Agata Szkiel More
21.

Różnice w wielkości wpływów z turystyki międzynarodowej między Polską a innymi krajami europejskimi


(DIFFERENCES IN INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS BETWEEN POLAND AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES)
12 (217-228) Anna Turczak More
22.

Zastosowanie metody conjoint w analizie preferencji klientów biur podróży


(THE CONJOINT METHOD APPLICATION IN ANALYZING PREFERENCES OF TOUR OPERATOR CLIENTS)
18 (229-246) Elżbieta Wąsowicz-Zaborek More
23.

Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia


(AN EVALUATION OF PROFESSIONAL PRACTICE IN STUDENTS’ OPINION AS AN ELEMENT OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION)
15 (247-261) Joanna Wierzowiecka More
24.

Zachowania widzów jako implikacje dla kształtowania oferty na rynku usług kinowych


(CONSUMER BEHAVIOR AS IMPLICATIONS FOR THE CINEMA’S OFFER)
10 (263-272) Robert Wolny More