Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Grażyna Borys
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: polityka klimatyczna efektywność energetyczna pomoc publiczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (23-31)

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prezentacja i analiza innowacyjnego Programu NF, będącego połączeniem programu priorytetowego NFOŚiGW – Poprawa efektywności energetycznej. Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz nowego instrumentu finansowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Program Finansowania Zrównoważonej Energii dla MŚP II. Celem artykułu jest ocena znaczenia Programu NF dla pobudzania inwestycji w energooszczędność w sektorze MSP w najbliższych latach. Kryteriami tej oceny stał się: wybór modelu złożonej struktury instytucjonalnej programu, sposób naboru beneficjentów i projektów do programu, sposób redystrybucji środków pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rodzaj i intensywność pomocy. Artykuł ma przede wszystkim charakter aplikacyjny. Przy jego opracowaniu posłużono się metodą krytycznej analizy obowiązującego ustawodawstwa z zakresu polityki klimatycznej oraz ram finansowych i instytucjonalnych Programu NF.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.04.2006 r. w sprawie efektyw-ności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrek-tywę Rady 93/76/EWG (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 114.
2.Efektywność wykorzystywania energii w latach 2001–2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
3.Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej MŚP, www.kig.pl/naszglos/ badania.
4.Polityki energetycznej Polski do 2030 r., złącznik do uchwały nr 202/2009 RM z 10.11.2009 r., www.mg.gov.pl.
5.Prandecki K., Kształtowanie polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej – refleksje w perspektywie 2020, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010.
6.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dz.Urz. UEL 352 z 24.12.2013.
7.Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej, DzU 2011, nr 94, poz. 551.
8.Zalecenie Komisji z 6.05.2003 r. dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.Urz. L 124 z 20.05.2003.