Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce

Autorzy: Henryk Wnorowski
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa przedsiębiorczość instytucjonalne uwarunkowania biznesu ustalanie cen
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (201-213)

Abstrakt

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają od lat kluczową rolę w gospodarkach poszczególnych państw i regionów. Dotyczy to także Polski, stąd celem niniejszego artykułu jest pokazanie najważniejszych czynników pomyślności przedsiębiorstw w tym sektorze. Ze względu na złożoność i zakres problemu, artykuł nie pretenduje do opracowania całościowego i kompletnego. Autor skoncentrował się na wskazaniu trzech wybranych czynników pochodzących z różnych sfer prowadzenia działalności gospodarczej i jej uwarunkowań oraz pokazania mechanizmu wpływania tych czynników na biznes w sektorze MSP. Rekomendowane czynniki to przedsiębiorczość, instytucjonalne uwarunkowania prowadzenia biznesu oraz skuteczna polityka cenowa.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczak A., Firmy pod presją cenową klientów i konkurentów, „Rzeczpospolita” 5.02.2013.
2.Borowiecki R., Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce
3.o przedsiębiorstwie, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktycznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
4.Bossak J.W., Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Wyd. Difin, Warszawa 2013.
5.Ćwiek J., Marczuk B., Biznesowa droga przez mękę, „Rzeczpospolita” 21.02.2013.
6.Duraj J., Papiernik-Wojera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
7.Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Poznań 2005.
8.Godłów-Legiędź J., Od dominującej metodologii ekonomicznej do kryzysu, w: Ekonomia
9.i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
10.Gołębiowski G., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Enterpreneurship Moni-tor, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014.
11.Grycuk A., Russel P., Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
12.w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołębiowski, Studia BAS,
13.nr 1 (37) 2014.
14.Hanna N., Dodge M.R., Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997.
15.Huerta de Soto J., Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2010.
16.Mellor R.B., Coulton G., Chick A., Bifulco A., Mellor N., Fisher A., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.
17.Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2009.
18.Sobczyk G., Polityka cen, w: Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usłu-gowym, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2010.
19.Waga M., Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej,
20.w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red.
21.G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014.
22.Wnorowski H., Diversification of Development Levels and its Causes In the Modern world Economy, „Optimum Studia Ekonomiczne” 2008, nr 3.
23.Wnorowski H., Przedsiębiorczość jako element ładu gospodarczego, w: Ład gospodarczy
24.a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2014.
25.Wnorowski H.J., Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
26.Zinoecker R., Gorzeń W., Kraus M., Wykorzystaj trudne czasy do optymalizacji cen, „Harvard Business Review Polska”, lipiec–sierpień 2009.