Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Autorzy: Agnieszka Żołądkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość obszar wiejski działalność rolnicza działalność pozarolnicza
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (233-244)

Abstrakt

Na obszarach wiejskich pomimo trudnych warunków rozwija się przedsiębiorczość rolnicza, jak również pozarolnicza. Wyznacznikiem przedsiębiorczości danych terenów może być liczba osób opuszczających tereny wiejskie oraz liczba osób bezrobotnych. Celem artykułu jest przedstawienie form przedsiębiorczości oraz ich poziom na terenach wiejskich.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bucka M., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014, nr 2 (32).
2.Fedyszak-Radziejowska B., Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza,
3.red. M. Kłodziński, A. Rosner, Warszawa 2000.
4.Majkut R., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, War-szawa 2014.
5.Polska wieś 2014 Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, SCHOLAR, Warszawa 2014.
6.Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targulski, Difin, Warszawa 2014.
7.Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2011.
8.Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.
9.Rocznik Demograficzny 2013, GUS, Warszawa 2013.
10.Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa 2014.
11.Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzy-żanowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
12.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – stan na dzień 30.11.2013, http://www.arimr. gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/Tworzenie_/22122014_Tworzenie_7-13.pdf (02.01.2015).
13.Żmijewska K., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, VIZJA, Warszawa 2014.