Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki

Autorzy: Irena Dudzik-Lewicka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: innowacje współpraca małe i średnie przedsiębiorstwa uczelnie wyższe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:8 (292-299)

Abstrakt

W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do problemu zacieśnienia współpracy uczelni (i ich pracowników) z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przedstawiony projekt symbiozy przemysłu i nauki proponuje z jednej strony uzyskiwanie obopólnych korzyści wynikających z takiej współpracy przez przedstawienie przemysłowi konkretnej oferty dostępu do wiedzy i potencjału naukowego, a z drugiej strony ukierunkowanie finansowania badań naukowych, mających na celu właściwe zarządzanie przez wprowadzanie innowacji. Podjęcie tej inicjatywy i dostosowanie jej do warunków polskiej rzeczywistości wpłynie z pewnością na rozwój naukowego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które poszukują coraz to nowych możliwości swojego rozwoju.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudzik-Lewicka I., Globalizaja gospodarki jako determinanta kreująca perspektywy rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych regionu bielsko-bialskiego, w: Tendencje w zarządzaniu organizacjami – teraźniejszość i przyszłość, red. R. Barcik, Z. Zontek, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008.
2.Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Innowacyjność sektora MŚP w teorii i praktyce, w: Uwa-runkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Ho-waniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.
3.Dudzik-Lewicka I., Innovative actions in small and medium business entities, w: Market concentration and economy, red. T. Bernat, Series of Monographs: Macro & microeco-nomics, case study, vol 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
4.Dudzik-Lewicka I., Innowacje jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarun-kowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanisty-cznej, Bielsko-Biała 2010.
5.Kamińska M., Firmy zwiększają wydatki na innowacje, www.pit.egospodarka.pl (15.11.2008).
6.Knap-Stefaniuk J., Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, www.wsz-pou.edu.pl (15.11.2008).
7.Macias J., Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, „Problemy Jakości” 2008, nr 4.
8.Najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższych miesią-cach, www.nauka.gov.pl (13.10.2014).
9.Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego, PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 4 lipca.
10.Otwieramy uczelnie na innowacje, www.nauka.gov.pl (13.10.2014).
11.Projekt „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsię-biorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje, www.ris-pomorskie. pg.gda.pl (16.10.2014).
13.Wojnicka P., Klimczak E., Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach,
14.w: Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008.
15.www.innowacjebielsko.pl (14.10.2014).
16.Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.