Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego

Autorzy: Aneta Madyda
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: potencjał innowacyjność przedsiębiorstwo sektor MSP
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (323-331)

Abstrakt

Innowacje uznawane są obecnie za podstawowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, prowadzący do wzbogacenia rynku o nowe wyroby i usługi wysokiej jakości oraz przeobrażeń organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Celem artykułu jest charakterystyka potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw sektora MSP regionu śląskiego. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczące kondycji przedsiębiorstw sektora MSP prowadzonych przez Konfederację Lewiatan w 2013 roku oraz podjęto próbę analizy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw sektora MSP w regionie śląskim na tle kraju.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duda J., Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MŚP w zmieniającym się oto-czeniu, w: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red.
2.J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Ka-towice 2010.
3.Dudzik-Lewicka I., Madyda A., Kryzys a preferencje małych i średnich przedsiębiorstw
4.w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej regionu bielsko-bialskiego, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
5.Filipiak J., Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, „Rzeczpospolita” 14.12.2007.
6.Howaniec H., Waszkielewicz W., Innowacyjność a wsparcie klastrów na przykładzie woje-wództwa śląskiego, w: Zarządzanie XXI wieku, Nowe koncepcje zarządzania, t. III, red.
7.H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012,.
8.Janasz K., Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” 2008, nr 10.
9.Model Wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, Projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego (III edycja), Katowice 2014, http://ris.slaskie.pl/.
10.Lewiatan przedstawił wyniki monitoringu MŚP, ABC a Wolters Kluwer business, http:// twoja-firma.abc.com.pl.
11.Okręglicka M., Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce-wybrane aspekty, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011.
12.Podstawowe dane o regionie, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/.
13.Polowczyk J., Przedsiębiorczość strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6.
14.Przedsiębiorcy w województwie śląskim, raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój województwa śląskiego, http://www.przedsiebiorcytworza.pl/.
15.Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, Katowice 2012, http://ris.slaskie.pl/dokumenty regionalne/.
16.Słabe i mocne strony sektora MŚP w Polsce, Szanse i zagrożenia rozwojowe, http:// konfede-racjalewiatan.pl.
17.Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
18.Strzelecki J., Śląskie: bogactwo innowacji, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/.