Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Arkadiusz Świadek
Uniwersytet Zielonogórski

Barbara Czerniachowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacyjność zasięg sprzedaży sektor MSP region
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (332-341)

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników przeprowadzonych przez autorów badań, które skupiają się na poszukiwaniu wpływu zasięgu sprzedaży małych i mikro przedsiębiorstw, jako reprezentantów sektora MSP, na aktywność innowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu innowacyjnego. Pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie jakie są warunki brzegowe w modelowej strukturze regionalnej sieci innowacji. W badaniu uczestniczyły 544 małe i mikro podmioty z województwa zachodniopomorskiego, które odpowiedziały na przesłany kwestionariusz ankietowy. Wykorzystano modelowanie typu probit (teoria prawdopodobieństwa), gdyż jest to skuteczne narzędzie badawcze dla wielu statycznych danych przy zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Uzyskane wyniki świadczą o zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w małych i mikro podmiotach a ich działalnością innowacyjną w polskich regionach, takich jak Pomorze Zachodnie.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czemiel-Grzybowska W., Walicka M., Działalność B+R, innowacyjność a eksport przedsię-biorstw, „Ekonomia i Prawo” 2013, vol. 12, nr 4.
2.Dzikowski P., Developing the innovation potential of a medium sized family business func-tioning in a global supply chain, „Management” 2012, vol. 16, nr 1.
3.Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
4.Mińska-Struzik E., Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich.
5.OECD, Tax incentives for research and development, Trends and issues, Paris 2003.
6.OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, Paryż 2005.
7.Stanisz A., Przystępny kurs statystki. Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
8.Świadek A., Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego
9.w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 1.
10.Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009–2011, „Ekonomia i Prawo” 2013, vol. 12, nr 3.
11.Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.