Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych

Autorzy: Piotr Bórawski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Aneta Bełdycka-Bórawska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: Integracja europejska farmy mleczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (375-383)

Abstrakt

Celem badań było poznanie i ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw mlecznych w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. W pracy wykorzystano dane pierwotne pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 roku na grupie 100 gospodarstw wybranych w sposób celowy. Badaną zbiorowość podzielono ze względu na liczbę krów na następujące grupy: do 10 krów (9 gospodarstw), 11–20 krów (27 gospodarstw), 21–30 krów (31 gospodarstw), 31–40 krów (14 gospodarstw) oraz powyżej 40 krów (19 gospodarstw). W badaniach wykorzystano metodę ankiety z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu. Z badań wynika, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw ulegała poprawie w miarę powiększania się liczby krów w gospodarstwie. Objęte badaniami gospodarstwa charakteryzowały się niskim poziomem zadłużenia, co miało wpływ na utrzymanie się wysokich wskaźników płynności.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bórawski P., Dunn J. W., Conditioning of milk market development in Poland with particular regard paid to price volatility, „Economic Science for Rural Development” 2014, nr 35, Proceedings of the 2014 International Conference ,,Economic Science for Rural Devel-opment”, Latvia University of Agriculture, Jelgava.
2.Bórawski P., Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie woje-wództwa warmińsko-mazurskiego, Zeszyty Naukowe SGGW nr 64, Ekonomika i Organi-zacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008.
3.Cieślik J., Żmija J., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie małopol-skim, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G, t. 97, z. 3.
4.Felczak T., Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od typu rolniczego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo-wej nr 89,Warszawa 2011.
5.Niezgoda D., Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod wzglę-dem ich wielkości ekonomicznej, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2009, seria G, t. 96, z. 4.
6.Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, red.
7.W. Poczta, Powszechny Spis Rolny 2010.
8.Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Rozwoju Obszarów wiejskich, GUS, Warszawa 2012.
9.Runowski H., Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2006, seria G, t. 93, z. 1.
10.Runowski H., Ekonomika rolnictwa-przemiany w gospodarstwach rolnych, w: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, red. N. Drejerska, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
11.Rusielik R., Świtłyk M., Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008–2010, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2012, seria G, t. 99, z. 1.
12.Rynek mleka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa 2014.
13.Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
14.Wasilewski M., Gałecka A., Płynność finansowa gospodarstw rolnych położonych w woje-wództwie lubelskim, Zeszyty Naukowe SGGW nr 82, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2010.
15.Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014.
16.Zawadzka D., Ardan R, Szafraniec-Siluta E., Płynność finansowa a rentowność przedsię-biorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe SGGW nr 88, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2011.
17.Ziętara W., Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2006, seria G, t. 93, z. 1.
18.Ziętara W., Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2007, seria G, t. 93, z. 2.
19.Ziętara W., Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, ,,Roczniki Nauk Rol-niczych” 2009, seria G, t. 96, z. 4.
20.Ziętara W., Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje
21.i kierunki zmian, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2012, seria G, t. 99, z. 1.