Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce

Autorzy: Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: faktoring rynek faktoringowy bariery rozwoju MSP
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (408-419)

Abstrakt

Jedną z ważnych barier rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw jest bariera finansowa. Bariera ta może być usuwana między innymi przez wzrost stopnia wykorzystania faktoringu przez te przedsiębiorstwa. Rozwój rynku usług faktoringowych wspierać może rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Rozwój rynku usług faktoringowych dla MSP w Polsce zależy od czynników popytowych i czynników podażowych. Perspektywy rozwojowe tego rynku są bardzo dobre.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Becchetti L., Trovato G., The determinants of growth for small and medium – sized firms. The role of the availability of external finance, „Small Business Economics” 2002, nr 19 (4).
2.Hermelo F.D., Vassolo R., The determinants of firm’s growth: an empirical examination, „Revista ABANTE” 2007, vol. 10, nr 1.
3.Churchill N.C., Lewis V.L., The five stages of small business growth, „Harvard Business Review” may 1983.
4.Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 64, Organizacja i Zarządzanie nr 1894, 2013.
5.Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A., Męczyńska A., Determinanty rozwoju małych i śred-nich przedsiębiorstw sektora budowlanego, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf (20.03.2014).
6.Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
7.Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
8.Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
9.Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
10.Gałczyńska M., W 2003 branża przyspieszyła, „Puls Biznesu”, 1,03.2004.
11.Kochmańska M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyty Na-ukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie i Marketing 1/2007.
12.Kreczmańska-Gigol K., Faktoring, w: Finansowanie przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
13.Kreczmańska-Gigol K., Mikłosz M., A Comparative Analysis of Factoring in Poland and Great Britain, „Journal of Management and Financial Sciences” 2013, nr 12.
14.Kreczmańska-Gigol K., Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami przez przed-siębiorstwa w Polsce, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red.
15.R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
16.Kreczmańska-Gigol K., Wpływ kryzysu na dostępność kredytu bankowego dla przedsiębiorstw na polskim rynku oraz ich skłonność do korzystania z substytutów kredytu w zależności od wielkości przedsiębiorstw, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
17.Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2013.
18.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
19.www.factors-chain.com.
20.www.fci.nl.
21.Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2013, GUS,Warszawa 2014.