Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect)

Autorzy: Gabriela Łukasik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Bartosz Orliński
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: rozwój przepływy pieniężne źródła finansowania wystarczalność gotówkowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (486-495)

Abstrakt

Prawidłowe funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu, w tym również w sektorze małych i średnich podmiotów, związane jest z zapewnieniem mu zrównoważonego rozwoju, pozwalającego na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Wymaga to aktywnego wykorzystania szans jakie stwarza rynek finansowy i ograniczenia występujących zagrożeń. W artykule uwzględniono główne modele finansowania rozwoju w powiązaniu ze zmianami poziomu i struktury przepływów pieniężnych. Celem artykułu jest analiza i ocena związku pomiędzy wyborem modelu finansowania rozwoju a gotówkowymi efektami działalności przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Źródła i modele, Difin, Warszawa 2010.
2.Kołosowska B., Buszko M., Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i śred-nich przedsiębiorstw – uwarunkowania, ryzyko, rozwój, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
3.Kordela D., New Connect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
4.Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
5.Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, War-szawa 2003.
6.Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
7.Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
8.Stradomski M., Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.