Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie

Autorzy: Anna Dębicka
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: system wczesnego ostrzegania kryzys zarządzanie sytuacją kryzysową MSP
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (538-547)

Abstrakt

System wczesnego ostrzegania odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu sytuacją kryzysową w MSP, w szczególności odnoszącą się do wykrywania słabych sygnałów z otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego, co umożliwia przewidywanie oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie. W artykule omówiono rolę systemu wczesnego ostrzegania oraz jego funkcje, procedurę wdrażania systemu wczesnego ostrzegania oraz opisano proces wykrywania sygnałów ostrzegawczych. Przedstawiono również wyniki badań, zgodnie z którymi 1) większość małych przedsiębiorstw nie stosuje żadnych narzędzi ostrzegawczych oraz 2) najczęściej stosowane narzędzia ostrzegawcze to spotkania z pracownikami (spotkania kontrolne) oraz tworzenie raportów – kontrola różnych obszarów działalności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.Bedenik N.O., Drilo D.D., Labaš D., Early Warning System – Theoretical and Empirical Analysis, „Conference Proceedings: International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES)” 2012.
3.Cabała P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania
4.w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652, Kraków 2004.
5.Kachniarz T., Niewiadomski Z., Nowe podstawy prawne zagospodarowania przestrzennego, Agencja Wydawnicza IGPiK 1994.
6.Krystek U., Moldenhauer R., Handbuch Krisen- und Restrukturierungsmanagement: Generelle Konzepte, Spezialprobleme, Praxisberichte, Kohlhammer, Stuttgart 2007.
7.Mitroff I.I., Pearson C.M., Crisis management: A diagnostic guide for improving your organ-ization's crisis-preparedness, San Francisco 1993.
8.Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
9.Sheaffer Z., Richardson B., Rosenblatt Z., Early-Warning-Signals Management: A Lesson from the Barings Crisis, „Journal of Contingencies and Crisis Management” 1998, nr 6.
10.Walas-Trębacz J., Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, „Ekonomika
11.i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Przemyśl, ORGMASZ, 2012.
12.Whitney J. O., Turnaround management every day, Harvard Business Review 1987.
13.Wisenblit J.Z., Crisis Management Planning Among U.S. Corporations: Empirical Evidence and a Proposed Framework, National Emergency Training Center 1989.
14.Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa–Poznań 1990.