Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy

Autorzy: Jolanta Wiśniewska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: usługi biegłego rewidenta małe i średnie przedsiębiorstwa rachunkowość
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (575-585)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie usług biegłego rewidenta oferowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które będą miały istotny wkład w podwyższenie jakości rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a jednocześnie ograniczą ryzyko działalności gospodarczej i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Ze względu na regulacje prawne, usługi dotyczące auditingu i innych usług poświadczających mają charakter katalogu zamkniętego. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje usług, ich katalog jest otwarty i to od biegłych rewidentów i wymagań rynku zależy, w jakim kierunku i zakresie będą się rozwijać. Skorzystanie z usług biegłego rewidenta do wykonania konkretnych zadań pozwoli na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy najwyższej jakości i jednocześnie ograniczy koszty jedynie do wykonywanej usługi, przyczyniając się do podniesienia jakości i wartości przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Audit and Attest Services, www.aicpa.org/ INTERESTAREAS/FRC/ AUDITATTEST/Pages/AuditAttestServices.aspx (2.04.2013).
2.Czubakowska K., Metodologia rachunkowości, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
3.Dadacz J., Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, „Rachunkowość” 2014, nr 1.
4.Dadacz J., Uproszczenie rachunkowości jednostek „mikro”, „Rachunkowość” nr 9.
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r., (Dz.Urz.UE 182).
6.Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
7.Micherda B., Podstawy Rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
8.Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002.
9.Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2008.
10.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/ 626/18670.pdf (2014.11.02).
11.Schermerhorn J.R. Jr., Zarządzanie Kluczowe koncepcje, Polskie Wyd. Ekonomiczne, War-szawa 2008.
12.Supernat J., Funkcje zarządzania, w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
13.Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2004.
14.Ślebzak M., Ślebzak K., Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne badania sprawozdań finansowych. Artykuł dyskusyjny, „Rachunkowość” 2014, nr 8.
15.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.10.220.1447
16.z późn. zm.).
17.Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach upraw-nionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, nr 77, poz. 649, z późn. zm.).
18.Wiśniewska J., Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, vol. 2, nr 2.