Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Jolanta Iwin-Garzyńska
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstwa podatek dochodowy amortyzacja podatkowa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (623-632)

Abstrakt

Przedsiębiorstwo uzyskuje realny przepływ finansowy wynikający z działania podatkowej tarczy amortyzacyjnej. Widoczny jest więc związek między inwestycjami i podatkowym efektem amortyzacji oraz szczególna rola amortyzacji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez MMSP. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia podatkowego efektu amortyzacji w stymulowaniu inwestycji sektora MMSP.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.An overview of the main issues that emerged an the first meeting of the subgroup on tax de-preciation of assets, CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005 r.
2.Brzeziński B., Podatek dochodowy dzisiaj – trudno o pozytywy, „Doradca Podatkowy” 2013, nr 3.
3.Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
4.Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996.
5.Ozaki N., An Outline of Japanese Taxes, Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo 1988.
6.Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, Polskie Wyd. Naukowe, www.pte.pl, s. 144–146.
7.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red J. Marciniuk, C.H. Beck, Warszawa 2010.
8.Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
9.Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, zał. B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2010, 2011.
10.Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
11.Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB/WP/013, Brussels, 8.07.2005.
12.Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek
13.w Polsce, red. H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo Wiedza
14.i Praktyka, Warszawa 2011.
15.Supera-Markowska M., Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
16.Tax Guide for Small Business, Internal Revenue Service, Washington D.C. 1993.
17.Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, red. W. Modzelewskiego, Warszawa 2005.