Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Usługi doradztwa biznesowego – refleksje z perspektywy konsultanta

Autorzy: Stanisław M. Szukalski
Słowa kluczowe: usługi doradcze konsulting innowacyjność
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (165-178)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono istotę i cechy usług doradczych, zwrócono także uwagę na psychologiczne determinanty decyzji menedżerów związanych z korzystaniem z usług doradczych oraz warunki kształtujące prawidłową relację biznesową pomiędzy stronami. Artykuł składa się z czterech części merytorycznych. Pierwsza poświęcona jest istocie i cechom usług doradczych. Kolejny fragment dotyczy identyfikacji psychologicznych barier menedżerów przed korzystaniem z usług konsultanta biznesowego. W trzeciej części omówiono warunki kształtujące prawidłową relację biznesową pomiędzy stronami usług doradczych. W ostatnim punkcie zwrócono uwagę na bariery w usługach dotyczących projektów innowacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flejterski S., Panasiuk S., Perenc A., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
2.Koszałka J., Sluismans R., Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, PARP, Gdańsk, Blizen 2011.
3.Kubr M., Konsulting zarządczy. Przewodnik po profesji, materiał powielony opublikowany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych (2000).
4.Maister D., Managing the Professional Service Firm, The Free Press, New York 1993.
5.Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, PWN, Warszawa 1968.
6.Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, red. A. Bąkowski, M. Marzewska, PARP, Warszawa 2012.
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU z 2007 r., nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r., nr 59, poz. 489.
8.Steele F., Consulting for Organizational Change, Massachusetts Press, Amherst 1975.
9.System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce– siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Poznań–Łódź–Wrocław–Warszawa 2010.
10.Szukalski S.M., Nienakładowe czynniki wzrostu innowacji w polskiej gospodarce, w:Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, red. T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
11.Zysnarski J., Rynek usług doradczych 2013– strategia i zarządzanie, Doradca Consultants, Gdynia 2013.