Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 121 2015
Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012

Autorzy: Jadwiga Gorączkowska
Słowa kluczowe: aktywność innowacyjna determinanty aktywności innowacyjnej instytucje wsparcia biznesu
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (337-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy instytucjami wsparcia biznesu a wykorzystywanymi w małych innowacyjnych firmach źródłami informacji o innowacjach oraz pojawiającymi się w nich barierach i efektach aktywności innowacyjnej. Wykorzystano do tego modelowanie probitowe. Na tej podstawie otrzymano informacje, które pozwolą wspomóc tworzenie oferty usługowej instytucji wsparcia dla małych innowacyjnych firm. Główne wnioski dotyczą następujących obszarów: Najbardziej homogeniczne pod względem wykorzystywanych źródeł aktywności innowacyjnej są przedsiębiorstwa korzystające z usług centrów transferu technologii, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz funduszy pożyczkowych. W badanym regionie trudno jest określić profil podmiotów pod względem barier aktywności innowacyjnej z powodu niewielkiej liczby modeli istotnych statystycznie. W największym stopniu do osiągania efektów aktywności innowacyjnej przyczyniają się parki technologiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Evaluierung von Innovationsförderung Methodischer und praktischer Leitfadens, Technopolis Group & MIOIR, Europäische Kommission, Brüssel 2012.
2.Gorączkowska J., Wpływ ośrodków wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, stadium przypadku województwa podkarpackiego, w: Przedsiębiorczość i innowacje – analiza systemowa, SOOIPP Annual 2014, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 796, Ekonomiczne Problemy Usług nr 120, Szczecin 2014.
3.Matusiak K.B., Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport SOOIPP 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
4.Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Paryż 2005.
5.Programm zur Innovationsförderung, Stand 1. Dezember 2012, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, www.bmelv.de (dostęp 31.07.2014).
6.Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
7.Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
8.Świadek A., Gorączkowska J., Business Support Institutions and Innovation Activities of the Companies in Selected Regions of Poland, w: Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, red. D.M. Trzmielak, J. Ropega, University of Łódź, Łodź 2013.
9.Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.