Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Dylematy konkurencyjności regionalnej – zarys problemu

Autorzy: Krzysztof Małachowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konkurencyjność region polityka regionalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (211-224)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące teoretycznych aspektów konkurencyjności regionalnej. Ujęto podejście różnych autorów, zajmując własne stanowisko. Ukazano autorskie podejście do aspektów konkurencyjności poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2004.
2.Bronisz U., Heijman W., Miszuk A., Regional Competitiveness in Poland: Creating an Index, w: Jahrbuch fur Regionalwissenschaft vol. 28, 2008.
3.Camagni R., On the Concept of Territorial Competitiveness, w: Urban Studies vol. 39, 2002.
4.Czerniachowicz B., Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy „A”, Studia i Prace WNEiZ nr 25, Szczecin 2012.
5.Domański R., Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, PWE, Warszawa 1972.
6.Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lukarny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
7.Gorynia M., Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, w: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, PWN, Warszawa 2009.
8.Huczek A., Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 16, Rzeszów 2010.
9.Kasztelan A., Środowiskowa konkurencyjność regionów - próba konceptualizacji, “Problemy Ekorozwoju” vol. 5, no 2, 2010.
10.Kotler Ph., Caslione A.A., Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, AMACOM, 2009.
11.Łaźniewska E., Chmielewski B., Konkurencyjność regionalna – uwarunkowania historyczne i podłoże ekonomiczne, w: Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, red. E. Łaźniewska, M. Gorynia, PWN, Warszawa 2012.
12.Łaźniewska E., Chmielewski B., Nowak P., Definicje, modele i studia nad regionalną konkurencyjnością, w: E. Łaźniewska, M. Gorynia (red.) Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, PWN, Warszawa 2012.
13.Martin R.L., A Study on the Factors of Regional Competitiveness, A draft final report for The European Commission Directorate– General Regional Policy, University of Cambridge, Cambridge 2003.
14.Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2011.
15.Riedel R., Konkurencyjność Unii Europejskiej w globalizującym się świecie, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wyd. OTO-Wrocław, Wrocław 2014.
16.Winiarski B., Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, red. S. Korenik, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
17.Wosiek M., Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 14, Rzeszów 2009.
18.Zasadzki W., Wybrane problemy lokalnej i regionalnej polityki gospodarczej, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, SGH, Warszawa 2005.
19.Zegar J., Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J. Zegar, „Program wieloletni 2011-2014”, nr 3 (11), IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
20.Zioło M., Konkurencyjność gmin, powiatów, regionów i scenariusze jej osiągania, w: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.