Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej

Autorzy: Bernard F. Kubiak
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: organizacje sieciowe business intelligence zintegrowane systemy zarządzania warto-ścią organizacji nowoczesne technologie informacyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:22 (71-92)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono celowość, metody i korzyści zwiększania wartości rynkowej organizacji sieciowej. Zaprezentowano także formuły organizacji adekwatne do sieciowego modelu funkcjonowania oraz tworzenia i zarządzania jej wartością przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (TI), w tym systemów klasy Business Intelligence. Uświadomiono pilną potrzebę odchodzenia od restrukturyzacji i reengineeringu na rzecz przeformułowywania strategii organizacji, sektorów gospodarki, a nawet całego kraju przy udziale zintegrowanego zastosowania nowoczesnych TI. Przedstawiono też nowy paradygmat strategii wzrostu wartości organizacji i uwarunkowania jej realizacji za pomocą zintegrowanych systemów zarządzania wartością rynkową organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Auksztol J. (2008), Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
2.Black A., Wright Ph., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariu-szy, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, Pricewaterhouse Coopers.
3.Boulton R.E.S. (2001), Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce Arthur Andersen, Warszawa: WIG-Press.
4.Business Intelligence w zarządzaniu, (2010), red. B. Smok, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Cieśliński W.B. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model treningu procesowego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
6.Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Warszawa: Gebethner & Ska.
7.Czynniki sukcesu i poziom wykorzystania technologii informacyjno-
8.-komunikacyjnych w Polsce (2015), red. E. Ziemba, Warszawa: CeDeWu.Pl.
9.Dobija M. (1997), Rachunkowość zarządcza i controlling, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Dolińska M. (2011), Zastosowanie technologii informatycznych w organizacjach in-nowacyjnych województwa lubelskiego, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnic-two Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
11.Drucker P. (1988), The New Organization, „Harvard Business Review”, No. 1 & 2.
12.Dziuba D.T. (1998), Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet. W stronę gospodarki usieciowionej, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
13.Dziuba D.T. (2001), Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
14.Ehrbar A. (2001), EVA. Strategia tworzenia wartości, Warszawa: WIG-Press.
15.Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, Warszawa: Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne.
16.Gruchman G.B. (1999), Znaczenie doskonalenia procesów we wdrażaniu strategii firmy, w: Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk.
17.Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmo-wania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Warszawa: Business Press.
18.Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa: Neu-mann Management Institute.
19.Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (1998), Organizacja przyszłości, Warszawa: Business Press.
21.Kasprzak T. (2000), Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji, Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Dziennik Sp. z o.o., Uniwersytet War-szawski.
22.Kobis P. (2011), Poziom informatyzacji dużych przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie wykorzystania grupowych systemów wspomagania decyzji oraz technik multimedial-nych, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elek-troniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
23.Kubiak B.F., Korowicki A. (1997), Restrukturyzacja zarządzania procesami gospodar-czymi współczesnej organizacji z wykorzystaniem technologii informacji,
24.w: Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk: Wydawnic-two Uniwersytetu Gdańskiego.
25.Kubiak B.F., Korowicki A. (1998), Międzyorganizacyjne systemy informacyjne
26.w rozwoju wirtualizacji, w: Modele informacyjne procesów gospodarczych, red.
27.T. Kasprzak, Warszawa – Saarbrücken: Wydawnictwo Uniwersytetu War-szawskiego – Institut für Wirtschaftsinformatik Universität des Saarlandes.
28.Kubiak B.F., Korowicki A. (1999), The Processes Reconstruction Followed by Business Process Re-Engineering Concept, w: BIS ’99, red. W. Abramowicz, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
29.Kubiak B.F., Korowicki A. (1999), Działalność gospodarcza w sieci globalnej – stan i perspektywy, w: Human-Computer Interaction, red. B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
30.Kubiak B.F., A. Korowicki (2001), Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na zasto-sowania technologii informacji, W: Human-Computer Interaction, red., B.F. Kubiak, A. Korowicki, Gdańsk: Wydawnictwo Akwila.
31.Kubiak B.F., Sieradz A. (2013), Efficiency Analysis of IT investment in Polish Banks (1998–2008): An Application of Malmquist Productivity Index, „Zarządzanie i Fi-nanse. Journal of Management and Finance”, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
32.Kubiak B.F. (2014), Model informacji strategicznej w obsłudze procesów biznesowych przemysłu turystycznego, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics 2 (32) 2014, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
33.Lasek M. (2007), Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS Enterprise Miner, Warszawa: Difin.
34.Liautaud B., Hammond M. (2003), e-Business Intelligence. Od informacji przez wiedzę do zysków, Warszawa: McGraw-Hill, Premium Technology.
35.Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
36.Michalik K. (2011), Systemy ekspertowe jako narzędzia wspomagające zarządzanie wiedzą, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elek-troniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
37.Mulawka J. (1996), Systemy ekspertowe, Warszawa: WNT.
38.Müller U.R. (1997), Szczupłe organizacje, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
39.Nycz M. (2011), Business Intelligence w firmie XXI wieku, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Ka-towice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
40.Olszak C.M., Ziemba E. (2007), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, War-szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
41.Peppard J., Rowland P. (1997), Re-engineering, Warszawa: Gebethner & Ska.
42.Perechuda K. (2007), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
43.Perzyńska A. (2011), Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania stra-tegii marki przedsiębiorstw, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organiza-cjach. Komunikacja elektroniczna, red. M. Pańkowska, Katowice: Wydawnictwo Uni-wersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
44.Rappaport A. (2001), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Warszawa: WIG-Press.
45.Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J. (1999), Projektowanie organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
46.Sieradz A., Kubiak B.F. (2015), Measuring bank branch sales performance improve-ment driven by CRM System, in: Information Management in Practice, edited by B.F. Kubiak, J. Maślankowski, Sopot: Faculty of Management University of Gdańsk.
47.Steinbeck H.H. (1998), Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jako-ścią, Warszawa: Agencja Wydawnicza „Placet”.
48.Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków (2000), red. A. Szablewski, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
49.Surma J. (2009), Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
50.Systemy informatyczne zarządzania. Microsoft Business Solutions Navision, (2011), red. A. Dudka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
51.Tapscott D. (1998), Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Sys-temowej, Warszawa: Business Press.
52.Wielki J. (2012), Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodar-cze, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
53.Wróbel P. (2014), Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
54.Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne i reinżynieria organizacji (2001), red. A. Michalski, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
55.Zarządzanie wartością firmy (2000), red. A. Herman, A. Szablewski, Warszawa: Wy-dawnictwo Poltext.