Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych

Autorzy: Roman Chorób
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: klaster innowacje integracja marketing promocja agrobiznes
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (187-196)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia działań promocyjnych i marketingowych determinujących funkcjonowanie innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie. Prowadzone ukierunkowane działania warunkują nie tylko efektywne funkcjonowanie, ale również dynamiczną ekspansję inicjatyw klastrowych. Warto zaznaczyć, że prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chorób R. (2012a), Działania marketingowe w rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych w agrobiznesie, w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Rzeszów: Oficyna Wydawni-cza Politechniki Rzeszowskiej.
2.Chorób R. (2012b), Strategie rozwojowe, marketingowe i promocyjne w innowacyj-nych formach powiązań integracyjnych w agrobiznesie na tle procesów globalizacji, w: Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. B. Lubas, B. Piasny, Lublin: Wyd. KUL w Lublinie.
3.Dietl J. (1985), Marketing, Warszawa: PWE.
4.Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S. (2011), Rola klastrów w budowaniu gospo-darki opartej na wiedzy, Gdańsk – Szczecin.
5.Gołębiewski J. (2011), Zmiany w otoczeniu jako czynnik kształtujący działania marke-tingowe przedsiębiorstw agrobiznesu, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 5 (54).
6.Gurgul E. (2003), Promocja jako element marketing-mix na przykładzie wybranej spół-dzielni mleczarskiej, w: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczego, red. M. Adamowicz, Warszawa: Wyd. SGGW.
7.Iwan B. (2003), Istota oraz specyfika marketingu w agrobiznesie w warunkach inte-gracji i globalizacji, w: Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-
8.-spożywczego, red. M. Adamowicz, Warszawa: Wyd. SGGW.
9.Marketing klastra i budowanie jego marki (2012), red. I. Boesso, M. Sole D’Orazio, A. Torresan, TACTICS.
10.Piwowar J. (1996), System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Radom: Politechnika Radomska.
11.Współpraca i strategie marketingowe przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej (2011), red. B. Stępień, Zeszyty Naukowe nr 198, Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
12.Zrobek J. (2011), Marketing w klastrach logistycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 251.