Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej

Autorzy: Roman Chorób
Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: klaster innowacje integracja komunikacja ekspansja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (29-38)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wpływającej na funkcjonowanie innowacyjnych powiązań integracyjnych. Sprawna komunikacja warunkuje nie tylko efektywne funkcjonowanie, ale również dynamiczną ekspansję inicjatyw klastrowych. Należy podkreślić, że prawidłowo funkcjonujące struktury klastrowe wpływają nie tylko na konkurencyjność regionu, ale również na rozwój gospodarki lokalnej, regionalnej i międzynarodowej.

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2009), Rola informacji w internetowej komunikacji marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej nr 42, s. 505, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
2.Casmir F.L. (1996), Komunikacja ludzka w perspektywie wielokulturowej, w: Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Kopro-wicz, A. Tyszka, s. 17–18, Warszawa: Instytut Kultury.
3.Chorób R., Chorób E. (2015), Informacja, wiedza i zaufanie w kreowaniu ekspansji innowacyjnych struktur integracyjnych w dobie społeczeństwa cyfrowego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 44 (4/2015), część 1, s. 47-49, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4.Czaplewski M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, s. 491–499, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5.Dolińska M. (2012), Wpływ klastrów na rozwój wiedzy i zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, w: Klastry – wiedza, innowacyjność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, s. 65, Zeszyty Naukowe nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Fura B., Surmacz T. (2014), Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach jako narzędzie służące budowie zielonych łańcuchów dostaw, „Logistyka”, nr 6.
7.Hajduk G. (2015), Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, „Logistyka”, nr 2, s. 1479–1486.
8.Koszarek M. (2011), Strategia klastra – czy jest niezbędna do rozwoju?, w: Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, red. M. Koszarek, s. 9–10, Warszawa: PARP.
9.Kotylak S., (2013), Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 775, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 30, s. 85–98, Szczecin.
10.Kuczera K. (2012), Przesłanki i kierunek zmian komunikacji pomiędzy firmą i klientami w kontekście ewolucji postaw oraz rozwoju cyfrowych narzędzi komunikacyjnych, „Management and Business Administration” nr 2, s. 92.
11.Makowiec M. (2012), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, w: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, red. B. Mikuła, s. 91, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
12.Makowiec M., Matusiński W. (2009), Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, w: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, red. A. Potocki, s. 473, Warszawa: Difin.
13.Małachowska M. (2012), Komunikowanie w klastrze – wykorzystanie public relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową, w: Klastry – wiedza, innowacyj-ność, rozwój, red. J. Buko, M. Frankowska, Zeszyty Naukowe nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług nr 94, s. 195, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
14.Meier zu Köcker G., Garnatz L. (2012), Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą, s. 17, Warszawa: PARP.
15.Moszkowicz K., Bembenek B. (2013), Rola badań marketingowych w klastrze w kontekście koncepcji zarządzania wiedzą, w: Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją, red. G. Bełz, M. Hopej, A. Zgrzywa-Ziemak, Prace Naukowe nr 299, s. 50, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
16.Nęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, s. 109, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
17.Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, s. 246–248, 283, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
18.Przybylska K. (2008), Polityka ekonomiczna w zakresie rozwoju klastrów, w: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, red. Z. Dach, s. 133, Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
19.Rataj A. (2016), Komunikacja w organizacji, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6663 [dostęp 7.01.2016].
20.Stankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, s. 13, Wrocław: Astrum.
21.Stor M. (2002), Komunikowanie się w organizacji, w: Zarządzanie kadrami red. T. Listwan, s. 295, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe C.H. Beck.
22.Winkler R. (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, s. 39, Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska.