Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Autorzy: Kamil Borowski
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne samorząd terytorialny inwestycje
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (85-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za realizację wielu zadań publicznych. Nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby móc zapewnić pożądany standard usług. Jednym z rozwiązań takich problemów może być finansowanie zadań publicznych samorządu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tworzenie relacji i nawią­zywanie współpracy wymaga wzajemnych konsultacji i ustaleń dotyczących kształtu przyszłych projektów. Celem artykułu jest diagnoza czynników warunkujących oraz wskazanie barier utrudniających re­alizację projektów w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto dokonano oceny dotychczasowych doświadczeń i wskazano na większą możliwość wykorzystania w przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Podano przykłady realizowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych w formule PPP w województwie mazowiec­kim z uwzględnieniem czynników prawnych, finansowych i organizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K. (2011). Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania de¬cyzji inwestycyjnych, s. 19, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_20ll_nr 91.
2.Cenkier, A. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, wyd. 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
3.Collins, N., Pitt, M., Walls, A. (2006). The Private Finance Initiative and Value for Money.
4.Journal of Property Investment and Finance, 4 (24).
5.Essig, M., Batran, A. (2005). Public-private partnership - Development of long-term re¬lationships in public procurement in Germany. The 15'h Annual IPSERA Conference 2005: Public Procurement, 11.
6.European PPP Expertise Center (2011). The Guide to Guidance. How to Prepare, Procu¬re and Deliver PPP Projects. European Investment Bank, Luxemburg. Pobrane z: http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-en.pdf.
7.Glapa, A. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań pu-blicznych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej.
8.Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, European Commission, COM (2004), 327 final.
9.Grzybowski, W. (2013). PPP realia czy mrzonki? Przegląd Komunalny, 1 (256). Hausner, J. (red.) (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Cen¬trum PPP.
10.Herbst, I., Jagusztyn-Krywnicki, T., Szewczyk, P. (2013). Rynek PPP w Polsce 2012.
11.Warszawa: Fundacja Centrum PPP.
12.Korbus, B., Cieślak, R., Zalewski, D. (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w roz-wój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Pobrane z: http://www.mg.gov.pl/ fies/upload/19767/20131218_raport_lnstytut_PPP.pdf.
13.Kozłowska, A. (2011). PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym.
14.Warszawa: Investment Support.
15.Sawicki, T. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania samorządo¬wych inwestycji infrastrukturalnych. Szanse i zagrożenia. Dostępność finansowania długoterminowego dla projektów PPP. Studia BAS, 3 (39).
16.Siwek, K. (2012). Kompromis na miarę sukcesu. Przegląd Komunalny, 7 (250). Słodowa-Helpa, M. (2014). Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno¬-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski. Studia BAS, 3 (39).
17.Smalec, A. (2011). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu.
18.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76.
19.Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240. Valila, T. (2005). How expensive are cost savings? On the economics of public-private
20.partnerships. EIB Papers, 10.
21.Wilkin, J. (2012), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa:
22.Wydawnictwo Naukowe „Scholar".
23.Wójcik, P. (2005). Jak współpracować w gminie z prywatnym inwestorem. Gazeta Praw¬na, 53.
24.Zysnarski, J. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wy-dawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
25.https://bazappp.gov.pl/project_base/39#project-list, dostęp 9.06.2016.