Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie

Autorzy: Dorota Burzyńska
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego miasta metropolitalne ocena sytuacji finansowej wskaźniki finansowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (111-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jeden z najważniejszych priorytetów zadaniowych gmin w Polsce. Wprowadzenie systemu od 1 lipca 2013 r. nałożyło na administra­cję samorządową nowe obowiązki i prawa. Tworząc nowy system gospodarowania odpadami, uwzględniono m.in. organizację odbioru odpadów, ich selektywną zbiórkę oraz utrzymanie i eksploatację instalacji, urządzeń do ich odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z oczekiwaniami unijnymi. Celem artykułu jest określenie zakresu władztwa zadaniowego gminy w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce, wskazanie przesłanek prawnych do wprowadzenia nowego systemu oraz ocena funkcjonowania działań samorządów gminnych realizujących odpowiednie zadania z zakresu gospodarki odpadami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dobrowolski, D. (2002). Przykłady systemów gospodarki odpadami w Europie. Odpady i Środowisko, 2.
2.Dyrektywa z 15.07.1975 r. w sprawie odpadów. Dz. Urz. WE L 194.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
4.Górski, M. (2013). Nowy system prawny w gospodarce odpadami. Warszawa: Rekopol Organizacja Odzysku.
5.Górski, M. (2010). Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi? Przegląd Komu¬nalny, 12.
6.GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieru-chomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komu¬nalna-w-2014-r-,3,12.html.
7.Korzeniowski, P. (2014). Model prawny systemu gospodarki odpadami. Łódź: Wydaw-nictwo UŁ.
8.Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. Warszawa 2010. Projekt z dnia 30.07.2010. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2013, poz. 1399.
9.Rosik-Dulewska, C. (2015). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poz. 676. Pobra¬ne z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012 _ 07 /ld56c64f83a2lf4c2efe93d40212a6f9. pdf, dostęp 4.03.2016.
11.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. DzU z 29.12.2014 r., poz. 1923, na podstawie DzU 2013, poz. 21, z późn. zm.
12.Styś, T., Foks, R., (2014). Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.
13.Perspektywa 2030. Warszawa: Instytut Sobieskiego.
14.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz. Urz. 2012/C 326/01.
15.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU 1990., nr 16, poz. 95, zpóźn. zm.
16.Ustawa z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
17.DzU 1999, nr 132, poz. 622, z późn. zm.
18.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU 2001, nr 62, poz. 628, z późn. zm. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2011, nr 152, poz. 897, z późn. zm.
19.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. DzU 2013, poz. 21.
20.Ustawa z dnia 12 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2013, poz. 228.
21.Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. DzU 2015, poz. 122.