Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy

Autorzy: Karolina Drela
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: rynek pracy bezrobocie województwo zachodniopomorskie fundusze unijne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (123-136)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczym celem podjętych w artykule rozważań jest przedstawienie nowej perspektywy finansowej UE w aspekcie rynku pracy, a także próba wstępnej weryfikacji wiel­kości funduszy unijnych na lata 2014-2020 przeznaczonych na zachodniopomorski rynek pracy. Niniejsza praca zawiera rozważania dotyczące m.in. funduszy unijnych jako instrumentu realizacji celów Unii Europejskiej na rynku pracy oraz sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy wobec nowej perspektywy finansowej UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bronisz, U., Kuć-Czajkowska, K. (2013). Działalność Jednostek Samorządu Terytorial-nego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne. Lublin:
2.Urząd Statystyczny w Lublinie.
3.Co można zrealizować? Pobrane z: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/ co-mozna-zrealizowac/ (2016).
4.Fundusze Europejskie w Polsce. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ strony /o-funduszach/zasady-działania-funduszy /fundusze-europej skie-w-polsce/ (2016). Kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy (2016), 2.
5.Kawecka-Wyrzykowska, E., Synowiec, E. (2004). Polska w Unii Europejskiej. Warszawa:
6.Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
7.Ministerstwo Rozwoju (2016). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Opera-cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Warszawa.
8.Polska dostanie od Unii 13 mld euro na walkę z bezrobociem. Pobrane z: http://www. polskieradio.pl/42/275/Artykul/1132721,Polska-dostanie-od-Unii-13-mld-euro-na¬walke-z-bezrobociem (2016).
9.Skiba, L. (2010). Budżet Unii Europejskiej. W: P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Warszawa: NBP. Pobrane z: www.ugiw. umcs.lublin.pl/V.pdf (2016).
10.Środki z budżetu Unii Europejskiej - skąd i na co? Pobrane z: http://www.funduszeeu-ropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafun¬dusze.aspx (2016).
11.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
12.DzU 2015, nr O, poz. 149, z późn. zm.
13.WUP (2016a). Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku. Szczecin: WUP.
14.WUP (2016b). Stan wdrażania PO WER. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim. Pobrane z: https://www. wup.pl/pl/fundusze-europejskie/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/stan¬-wdraania-po-wer/.