Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym

Autorzy: Małgorzata Dworakowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Słowa kluczowe: limity zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego finanse samorządowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (137-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Otoczenie gospodarcze jednostek samorządu terytorialnego nieustannie się zmienia i wymaga odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania. Limity zadłużenia, które obowiązują w jednostkach samorządu terytorialnego, są ściśle określone przepisami prawa. Do końca 2013 r. obowiązywał limit zadłużenia identyczny dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Sytu­acja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem od początku 2014 r. indywidualnych wskaźników zadłużenia. Wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest następstwem wyzna­czenia im nowych zadań oraz poszerzenia zakresu dotychczas realizowanych bez zapewnienia na ten cel niezbędnych środków finansowych. Dług komunalny to istotny instrument poprawy zdolności absorpcyjnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej, które pozwoliły złagodzić szereg niekorzystnych następstw wywołanych przez dekoniunkturę gospodarczą np. spadek dochodów własnych. Celem artykułuj est przedstawienie problematyki limitów zadłużenia jednostek samorządu teryto­rialnego w Polsce i sytuacji finansowej tych podmiotów w zakresie deficytu budżetowego i długu komunalnego w latach2007-2015 w kontekście najważniejszych zmian w otoczeniu gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na wieloaspektowy obszar badawczy zastoso­wano różne metody badawcze, aby osiągnąć wyznaczony cel. W procedurze badawczej użyto metod badań niereaktywnych, wykorzystano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dworakowska, M. (2016). Aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań publicznych. W: J. Osiński (red.), Kapitalizm a spra-wiedliwość społeczna (s. 371-382). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Gniadkowski, A. (2016). Rodzina 500 + w Sejmie, akty wykonawcze gotowe - ważne oświadczenie samorządów. Pobrane z: www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktu-alnosc/rodzina-500-w-sejmie-akty-wykonawcze-gotowe-wazne-oswiadczenie-samorzadow/ (2016).
3.Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2007-2014.
4.Ministerstwo Finansów.
5.Poniatowicz, M. (2014). Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce. Warszawa:
6.CeDeWu.
7.Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2011 w sprawie szczegółowego sposobu kla¬syfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. DzU 2011, nr 298, poz. 1767.
8.Sierak, J., Bitner, M., Gałązka, A., Górniak, R. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ra¬mach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
9.Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007-2015. Infor¬macja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rada Ministrów.
10.Strauss-Kahn, D. (2010).After the Global Financial Crisis-The Road Ahead for Europe.
11.Pobrane z: www.imf.org/external/np/speeches/2010/032910.htm (2016).
12.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. T.j. DzU 2013, poz. 885, zpóźn. zm.
13.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz-nych. DzU 2009, nr 157, poz. 1241, z późn. zm.