Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych

Autorzy: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego dług samorządowy limitowanie zadłużenia
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (149-159)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy województwa samorządowe są na tyle zadłużone, że istnieje potrzeba wprowadzenia obligatoryjnych mechani¬zmów limitowania tego zadłużenia (poza ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych), czy wręcz przeciwnie, są to stabilne jednostki samorządu terytorialnego, które same stabilizują i ograniczają zaciągany dług. Próby tej oceny podjęto na podstawie danych dotyczących zadłużenia województw w latach 2012-2015 oraz prognozy tego zadłużenia na lata 2016-2020.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013).
2.Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (Rozdział 5: De-ficyt budżetowy i dług jednostki samorządu terytorialnego). Warszawa: CeDeWu.
3.Gliniecka, J., Juchniewicz, E., Sowiński, T., Wróblewska, M. (2013). Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
4.Kotlińska, J. (2014). Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych. Roczniki eko-nomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7 (s. 49-62). Byd-goszcz: KPSW.
5.Ruśkowski, E., Salachna, J. (red.). (2013). Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
6.Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. DzU 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
7.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zpóźn. zm.